Skip to content
Anna Ahlberg talks at DNB

Investor Relations Swedish

Ledande position på nischmarknad

Surgical Science är ett medicinskt simuleringsbolag med kärnkompetens kring sin egenutvecklade mjukvara och hårdvara för simulering av medicinska ingrepp. Baserat på egen teknologi utvecklas, tillverkas och säljs nyckelfärdiga simulatorer till undervisande sjukhus, kliniker och medicinska utbildningscenter. Fler än 8 000 system har levererats över hela världen med stöd av fler än 400 valideringsstudier. Parallellt med sina egna produkter förser Surgical Science även medicinteknikföretag med kundspecifika simuleringslösningar.

Surgical Science har under åren förvärvat simuleringsföretagen Simbionix, Mimic Technologies och SenseGraphics för att bilda ett världsledande simuleringsföretag. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm, Sverige.

Översikt av Surgical Science

CEO Gisli Hennermark och CFO Anna Ahlberg på Kapitalmarknadsdagen 22 feb 2023
Gisli Hennermark speaks at DNB

Finansiella Rapporter

I denna sektion finns all tillgänglig finansiell information om Surgical Science Sweden AB, som är listad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

Prenumeration pressmeddelanden

Kalender

Aktien

Surgical Sciences aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market sedan 19 juni 2017.

 

Ägarlista

svep för att se all data

Ägarkoncentration

svep för att se all data

Landfördelning

svep för att se all data

Ägarfördelning efter innehav

svep för att se all data

IR Kontakt

Bolagets Certified Adviser

Carnegie Investment Bank AB (publ)

Telefon: +46 (0)73 856 42 65

E-mail: certifiedadviser@carnegie.se

Börsnotering 2017

Villkor för Erbjudandet i sammandrag

Antal emitterade aktier: 2 000 000 st

Emissionskurs: 35 kronor per aktie

Emissionsbelopp: 70 000 000 kronor

Bolagsvärde: 100 236 080 kronor före Erbjudandet

Teckningsåtaganden: Erbjudandet omfattas till 49,1 mkr av teckningsåtaganden

Teckningsperiod: 22 maj – 9 juni 2017

Teckningspost: Minsta teckning ska uppgå till 150 aktier motsvarande 5 250 kronor. Ytterligare teckning sker i hela multiplar av 100 aktier.

Se vidare här.

Bolagsstyrning

Surgical Science är ett svenskt publikt aktiebolag och styrs genom bolagsstämman, styrelsen, verkställande direktören och andra ledande befattningshavare i bolaget. Bolaget följer gällande regler och föreskrifter i enlighet med aktiebolagslagen, bolagsordningen och styrelsens arbetsordning.

Gisli Hennermark sitting before a simulator

Svensk Kod för Bolagsstyrning kompletterar aktiebolagslagen och är en del av den relativt omfattande självregleringen om bolagsstyrning i Sverige. Koden är tillämplig på alla svenska bolag noterade på Nasdaq Stockholm (eller annan reglerad marknad).

Developer at Surgical Science

Surgical Sciences aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market, vilket är en multilateral handelsplattform och inte en reglerad marknad. Surgical Science har således ingen skyldighet att följa koden och har inte heller frivilligt förpliktat sig att följa denna.

Bolagsordning

Styrelse

Styrelsen har det yttersta ansvaret för den övergripande styrningen av Surgical Science, dess förvaltning och organisation samt handläggningen av bolagets angelägenheter.

Roland Bengtsson

Roland Bengtsson

hexagon red

Befattning: Styrelseordförande sedan 2017 och styrelseledamot sedan 2005

Född: 1955

Utbildning: Ekonomexamen, Göteborg Universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Semelin Kapitalförvaltning AB, Stiftelsen Eken och i ett antal mindre privatägda bolag.

Exempel på tidigare uppdrag:

Oberoende i förhållande till Surgical Science Sweden AB och dess ledning / större aktieägare: Ja / Nej

Innehav: 5 992 338 aktier

Thomas Eklund

Thomas Eklund

hexagon red

Befattning: Styrelseledamot sedan 2017

Född: 1967

Utbildning: MBA, Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Immedica AB. Styrelseledamot i Swedencare AB, Boule Diagnostics AB Samt ADDvise Group AB. Oberoende rådgivare till Investor AB/Patricia AB.

Exempel på tidigare uppdrag: Styrelseordförande i Sedana Medical AB, Mabtech AB, GHP Speciality Care AB, Bomill Holding AB, Moberg Pharma AB, Itrim AB samt Swewet AB. Verkställande direktör i Investor Growth Capital AB. Styrelseledamot i Biotage AB, Memira AB och Neoventa Medical AB.

Oberoende i förhållande till Surgical Science Sweden AB och dess ledning / större aktieägare: Ja / Ja

Innehav: 1 000 aktier

Elisabeth Hansson

Elisabeth Hansson

hexagon red

Befattning: Styrelseledamot sedan 2021

Född: 1975

Utbildning: Civ.ek., Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Mentor International. CFO SJ AB.

Exempel på tidigare uppdrag: Managementkonsult 17 år med fokus på hälso- och sjukvård i Norden. Partner på Boston Consulting Group och Associate Principal på McKinsey & Company.

Oberoende i förhållande till Surgical Science Sweden AB och dess ledning / större aktieägare: Ja / Ja

Innehav: 1 300  aktier

Henrik Falconer, boardmember of Surgical Science

Henrik Falconer

hexagon red

Befattning: Styrelseledamot sedan 2021

Född: 1973

Utbildning: Läkarexamen Karolinska Institutet, Doktorsexamen i Obstetrik och Gynekologi 2008, Docent i Obstetrik och Gynekologi 2015.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Society of European Robotic Gynecological Surgery (SERGS). Överläkare och Sektionschef Gynekologisk Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset. Ansvarig Gynekologisk Robotkirurgi sedan 2013.

Exempel på tidigare uppdrag: 

Oberoende i förhållande till Surgical Science Sweden AB och dess ledning / större aktieägare: Ja / Ja

Innehav: 1 000 aktier

Åsa Bredin

Åsa Bredin

hexagon red

Befattning: Styrelseledamot sedan 2023

Född: 1972

Utbildning: Magisterexamen i datalogi från Lunds universitet.

Övriga uppdrag: Rådgivare på Homepal AB. Head of Mojang Studios.

Exempel på tidigare uppdrag: Ledande tekniska roller de senaste 10 åren inom bland annat spelbranschen hos King och NetEnt.

Oberoende i förhållande till Surgical Science Sweden AB och dess ledning / större aktieägare:  Ja / Ja

Innehav: 350 aktier

Jan Bengtsson, board member of Surgical Science

Jan Bengtsson

hexagon red

Befattning: Styrelseledamot sedan 2005

Född: 1944

Utbildning: Teknologie licentiat, Chalmers Tekniska Högskola, företagsekonomi, Göteborg Universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Rosenblad Design AB, Rosenblad Design Group Inc. och Marknadspotential AB. Styrelseledamot Arctic Engineering AB.

Exempel på tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Swede Ship Marine AB, ZMek Fastighet & Förvaltning AB, NSC Training Systems AB, Skånemöllan AB, ALG Holding AB, Midway Holding AB samt Liljeholmens Stearinfabrik AB.

Oberoende i förhållande till Surgical Science Sweden AB och dess ledning / större aktieägare: Ja / Nej

Innehav via bolag: 7 138 371 aktier

Koncernledning

Koncernledningen består av 8 medlemmar inklusive CEO.

Gisli Hennermark

Gisli Hennermark

hexagon red

CEO

Född: 1972

Utbildning: MSc, Handelshögskolan Stockholm.

Anställd: 2017

Tidigare erfarenhet: VD för Surgical Science sen 2015 med bakgrund inom bolaget som Head of Latin America Sales. Gisli har en bred entreprenöriell och affärsmässig bakgrund från management consulting från bland annat Arthur D. Little, och framgångsrika egna satsningar som SamSari (handelsförsäljning, avyttring 2010).

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Panasari AB och Espansari AB.

Aktieinnehav: 342 200 aktier och 10 000 optioner.

Anna Ahlberg

Anna Ahlberg

hexagon red

CFO

Född: 1970

Utbildning: Master of Business Administration, Handelshögskolan Göteborg.

Anställd: 2018

Tidigare erfarenhet: Tidigare bl.a. ekonomichef och informationschef i Q-Med AB, CFO och informationschef i Vitrolife AB samt Service Line lead Spine and Orthopaedics och Head of Investor Relations i Global Health Partner AB. Anna tillför bred kompetens om internationella tillväxtföretag och de krav som ställs på börsnoterade bolag.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Medistim ASA.

Aktieinnehav: 24 000 aktier och 6 000 optioner.

Ran-web

Ran Bronstein

hexagon red

President, Research & Development

Född: 1964

Utbildning:  M.Sc, The Hebrew University of Jerusalem.

Anställd: 1998

Tidigare erfarenhet: Ran har varit en pionjär inom området medicinsk simulering i över tjugo år och övervakar hela företagets utvecklingsverksamhet. Som en av tre grundare av Simbionix var han med och skapade företagets vision och ledde utvecklingen av de medicinska simulatorerna. Dessförinnan var han medgrundare till Kidum Multimedia och ledde dess FoU-team; ett mjukvaruföretag fokuserat på 3D-teknik, som förvärvades av SEA 1997. Tidigare var han 3D and Simulation Project Leader på Tecnomatix Corporation.

Övriga uppdrag: –

Aktieinnehav: 21 638 aktier och 6 000 optioner.

Anders Larsson

Anders Larsson

hexagon red

CTO

Född: 1973

Utbildning: Matematik & Datavetenskap, Göteborgs universitet.

Anställd: 1999

Tidigare erfarenhet: Anders är en av grundarna till Surgical Science och en pionjär inom medicinsk simulering. Han är fortsatt en drivkraft för innovation och utveckling inom branschen. Han startade sitt arbete med simulering av laparoskopisk suturering 1997 vilket sedan ledde till lanseringen av Surgical Science första produkt LapSim 2000.

Övriga uppdrag: –

Aktieinnehav: 47 500 aktier och 6 000 optioner.

Inbal Mazor

Inbal Mazor

hexagon red

EVP Products & Marketing

Född: 1969

Utbildning: B.Sc., Tel Aviv University och MBA Marketing, Bar-Ilan University.

Anställd: 2000

Tidigare erfarenhet:  Inbal är ansvarig för marknadsföring och produktlinjerna sen 20 år tillbaka. Hon har en nyckelroll i att bygga upp den medicinska simuleringsverksamheten och har arbetat med ledande medicinska föreningar och viktiga simuleringspartners under hela sin karriär. Inbal började sin karriär inom marknadsföring och läkemedelsindustrin på Novartis Pharma.

Övriga uppdrag: –

Aktieinnehav: 18 543 aktier och 6 000 optioner.

Boaz-web

Boaz Tal

hexagon red

COO

Född: 1968

Utbildning: L.L.B. och BA Accountancy and Economics, båda från Tel Aviv University.

Anställd: 2006

Tidigare erfarenhet: Boaz utsågs till COO 2021 efter att ha varit CFO för Simbionix sedan 2006. Boaz har mer än 25 års erfarenhet av ekonomi, juridik och affärsverksamhet. Innan han kom till Simbionix arbetade Boaz för juristfirman Herzog, Fox & Neeman samt för PWC.

Övriga uppdrag: 

Aktieinnehav: 18 543 aktier och 6 000 optioner.

Doron Zilberman

Doron Zilberman

hexagon red

EVP International Sales, Educational Products

Född: 1962

Utbildning: –

Anställd: 2000

Tidigare erfarenhet: Vice President International Sales and Business Development, Simbionix Ltd. (2000-2021) och dessförinnan Vice President Sales, Applitec Ltd. (1995-2000).

Andra uppdrag: –

Aktieinnehav: 5 150 aktier och 6 000 optioner.

Niclas Olsson

Niclas M Olsson

hexagon red

EVP Industry/OEM

Född: 1966

Utbildning: Computer Science, Lunds Universitet.

Anställd: 2022

Tidigare erfarenhet: Niclas blev utnämnd till Executive Vice President of Industry/OEM i maj 2022. Niclas kom till bolaget med över 20 års erfarenhet inom hälsovårdrelaterad försäljning, affärsutveckling, operations, handelsavtal och strategiarbete från världsledande bolag som Getinge Group och Synergy Health.

Övriga uppdrag: –

Aktieinnehav: 31 000 optioner.

Revisor

KPMG AB
(ansvarig revisor Daniel Haglund)
Box 11908, 404 39 Göteborg
Tel +46 31 61 48 00
Email: info@kpmg.se
Web: www.kpmg.se

Bolagsstämmor

Valberedning

Följande personer har utsetts att ingå i Surgical Sciences valberedning inför årsstämman 2024:

Åsa Hedin, utsedd av Marknadspotential AB
Celia Grip, utsedd av Swedbank Robur Fonder
Anna Sundberg, utsedd av Handelsbanken Fonder
Roland Bengtsson, styrelsens ordförande

Utnämningen har skett enligt den instruktion avseende principer för utseende av valberedning i bolaget som fastställdes vid årsstämman i Surgical Science den 6 maj 2020. De aktieägare som har utsett ledamöterna i valberedningen representerade sammanlagt drygt 27 procent av samtliga aktier i bolaget per den 30 september 2023.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i följande frågor att föreläggas årsstämman för beslut: (i) förslag till stämmoordförande, (ii) förslag till styrelse, (iii) förslag till styrelseordförande, (iv) förslag till styrelsearvode med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, (v) förslag till arvode för ledamöterna i ersättnings- respektive revisionsutskottet (i förekommande fall), (vi) förslag till revisor, (vii) förslag till arvodering av revisor, och (viii) i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i gällande regler för valberedningen.

Årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) kommer att hållas torsdagen den 16 maj 2024 i Göteborg. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att göra det i god tid före årsstämman 2024 så att valberedningen hinner beakta förslaget. Förslag ska sändas till Surgical Science Sweden AB (publ), Att: Valberedningen, Drakegatan 7A, 412 50 Göteborg.

Optionsprogram

Teckningsoptioner 2022_25

Vid Surgical Sciences årsstämma den 12 maj 2022 beslutades om att inrätta ett incitamentsprogram för bolagets anställda. Varje Teckningsoption ger rätten att teckna en aktie i bolaget för 175,70 SEK under perioden 10 juni – 10 juli 2025. Bolaget subventionerar optionsprogrammet så att deltagarna erhåller Teckningsoptionerna som en förmån. Deltagaren är skyldig att betala för förmånsbeskattningen för denna förmån, premien har beräknats till 28,74 SEK per option. Vid fullt utnyttjande av incitamentsprogrammet kommer Surgical Sciences aktiekapital att öka med 10 000 SEK och antal aktier öka med 200 000, motsvarande en utspädning om knappt 0,4 procent av det totala antalet aktier och röster.

Kostnader för incitamentsprogrammet
Incitamentsprogrammet beräknas preliminärt föranleda sociala avgifter om 0,9 MSEK och kostnader i enlighet med redovisningsreglerna i IFRS2 om 5,8 MSEK. Beloppet består av IFRS2 kostnaden hänförligt till Israel och USA och periodiseras över löptiden fram till juli 2025.

Teckningsoptioner 2023_26

Vid Surgical Sciences årsstämma den 17 maj 2023 beslutades om att inrätta ett incitamentsprogram för bolagets anställda. Varje Teckningsoption ger rätten att teckna en aktie i bolaget för 294,70 SEK under perioden 15 juni – 15 juli 2026. Bolaget subventionerar optionsprogrammet så att deltagarna erhåller Teckningsoptionerna som en förmån. Deltagaren är skyldig att betala för förmånsbeskattningen för denna förmån, premien har beräknats till 36,43 SEK per option. Vid fullt utnyttjande av incitamentsprogrammet kommer Surgical Sciences aktiekapital att öka med 13 000 SEK och antal aktier öka med 260 000, motsvarande en utspädning om cirka 0,5 procent av det totala antalet aktier och röster.

Kostnader för incitamentsprogrammet
Incitamentsprogrammet beräknas preliminärt föranleda sociala avgifter om 0,5 MSEK och kostnader i enlighet med redovisningsreglerna i IFRS2 om 9,0 MSEK.

Uppförandekod

Return on investment in surgery training

Surgical Sciences uppförandekod (endast engelsk version) är en sammanställning av de värderingar, förhållningssätt och riktlinjer som styr hur vi bedriver vår verksamhet.

Se vår uppförandekod

Värdebok

Our values

Grunden i vår verksamhet är människorna och hur vi agerar. Våra värderingar och berättelserna om vad de betyder för oss finns i vår värdebok.

Se vår värdebok
Skip to navigation