Skip to content

Årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) – 2019

För nedladdning

På årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) den 9 maj 2019 beslutades bl.a. följande:

  • Styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets vinst godkändes. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.
  • Omval av styrelseledamöterna Roland Bengtsson, Jan Bengtsson, Nils Sellbom och Thomas Eklund, i enlighet med förslag från bolagets två största ägare. Till styrelsens ordförande omvaldes Roland Bengtsson.
  • Styrelsearvode skall utgå med totalt 307 500 kronor, varav 123 000 kronor till styrelsens ordförande och 61 500 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna.
  • Nyval av revisor i bolaget, KPMG AB med auktoriserade revisorn Jan Malm som huvudansvarig revisor.
  • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier motsvarande högst 15 procent av bolagets aktiekapital.
Skip to navigation