Skip to content

Bokslutskommuniké 2023: STARKA LICENSINTÄKTER, SVAGARE SIMULATORFÖRSÄLJNING

FJÄRDE KVARTALET 2023 (OKT–DEC)

Nettoomsättningen uppgick till 227,3 MSEK (250,1), en minskning med 9% jämfört med motsvarande period föregående år.

Licensintäkterna uppgick till 75,9 MSEK (63,1) och svarade för 33% av nettoomsättningen (25).

Bruttomarginalen var 71% (66).

Rörelseresultatet uppgick till 37,7 MSEK (61,2). Valutaeffekten av främst en lägre USD i posten Övriga
intäkter och kostnader uppgick till -15,3 MSEK. Övriga kostnader var i linje med tidigare kvartal under året.

Nettoresultatet uppgick till 98,0 MSEK (116,5), vilket gav ett resultat per aktie om 1,92 SEK (2,29).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 39,6 MSEK (78,5). Likvida medel uppgick per 31 december 2023 till 634,4 MSEK (433,7).

HELÅRET 2023

Nettoomsättningen uppgick till 882,9 MSEK (802,5), en ökning med 10% jämfört med föregående år.

Licensintäkterna uppgick till 277,7 MSEK (184,5) och svarade för 31% av nettoomsättningen (23).

Bruttomarginalen var 69% (66).

Rörelseresultatet uppgick till 189,2 MSEK (162,5).

Nettoresultatet uppgick till 234,0 MSEK (188,0), vilket gav ett resultat per aktie om 4,59 SEK (3,70).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 238,3 MSEK (129,5).

Göteborg den 21 februari 2024
Surgical Science Sweden AB (publ)

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller via

https://surgicalscience.com/investor-relations-swedish/#press-releases
https://surgicalscience.com/investor-relations-swedish/#financial-report

Skip to navigation