Skip to content

Årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) – 2024

För nedladdning

Årsstämma 2024 – Protokoll
Årsstämma 2024 – Kallelse
Årsstämma 2024 – Bilaga 1A – Villkor teckningsoptioner
Årsstämma 2024 – Bilaga 2A – Villkor teckningsoptioner
Årsstämma 2024 – Styrelsens förslag till optionsprogram 2024_1
Årsstämma 2024 – Styrelsens förslag till optionsprogram 2024_2
Årsstämma 2024 – Förslag styrelse
Årsstämma 2024 – Valberedningens motiverade yttrande
Pressmeddelande – Gisli Hennermark föreslås väljas in i Surgical Sciences styrelse
Årsstämma 2024 – Formulär för förhandsröstning
Årsstämma 2024 – Fullmaktsformulär
Årsredovisning 2023

På årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) den 16 maj 2024 beslutades bl.a. följande:

  • Att fastställa de i årsredovisningen för 2023 intagna resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.
  • Styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets vinst godkändes. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.
  • Omval av styrelseledamöterna Roland Bengtsson, Jan Bengtsson, Thomas Eklund, Henrik Falconer, Elisabeth Hansson och Åsa Bredin samt nyval av Gisli Hennermark, i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande omvaldes Roland Bengtsson.
  • Styrelsearvode ska, i enlighet med valberedningens förslag, utgå med 350 000 kronor till styrelsens ordförande och 170 000 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna. Styrelsen har meddelat att de efter årsstämman kommer att tillsätta ett ersättningsutskott samt ett revisionsutskott. Stämman godkände att arvode ska utgå med 85 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 45 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet, 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt 30 000 kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet. Inget arvode ska utgå till styrelseledamöter vilka är anställda i bolaget.
  • Omval, i enlighet med valberedningens förslag, av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB. Den auktoriserade revisorn Daniel Haglund kommer att vara huvudansvarig revisor.
  • Att anta valberedningens förslag om nya principer för utseende av valberedningens ledamöter. Förändringarna i de nya principerna innebär i) att valberedningen utses en månad tidigare ii) att styrelsens ordförande inte formellt ska vara en del av valberedningen utan ska adjungeras till valberedningens möten samt iii) uppdaterade regler för att hantera förändringar i de tre röstmässigt största aktieägarna efter att valberedningen har utsetts.
  • Att anta styrelsens förslag om att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram till anställda i koncernen och ledande befattningshavare i Israel. Motiven bakom incitamentsprogrammet är bland annat att bidra till högre motivation och engagemang hos de anställda samt att kunna behålla medarbetare. Programmet omfattar 300 000 teckningsoptioner motsvarande en utspädning om 0,58 procent. För att möjliggöra incitamentsprogrammet beslutade även årsstämman om emission av 300 000 teckningsoptioner till ett dotterbolag samt att godkänna att dotterbolaget överlåter dessa teckningsoptioner till deltagare i programmet vederlagsfritt. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget. Teckningskursen för aktie vid utnyttjande av teckningsoption ska utgöras av 120 procent av Surgical Science-aktiens genomsnittliga volymviktade stängningskurs mellan den 16 maj 2024 till och med 29 maj 2024. Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier mellan den 14 juni 2027 till och med den 14 juli 2027.
  • Att anta styrelsens förslag om att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram till ledande befattningshavare i Sverige. Motiven bakom incitamentsprogrammet är bland annat att bidra till högre motivation och engagemang hos de anställda samt att kunna behålla medarbetare. Programmet omfattar 28 000 teckningsoptioner motsvarande en utspädning om 0,05 procent. För att möjliggöra incitamentsprogrammet beslutade även årsstämman om emission av 28 000 teckningsoptioner till ett dotterbolag samt att godkänna att dotterbolaget överlåter dessa teckningsoptioner till deltagare i programmet vederlagsfritt. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget. Teckningskursen för aktie vid utnyttjande av teckningsoption ska utgöras av 120 procent av Surgical Science-aktiens genomsnittliga volymviktade stängningskurs mellan den 16 maj 2024 till och med 29 maj 2024. Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier mellan den 14 juni 2027 till och med den 14 juli 2027.
  • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier motsvarande högst 10 procent av bolagets aktiekapital.

Göteborg den 16 maj 2024
Surgical Science Sweden AB (publ)
Styrelsen

 

Skip to navigation