Skip to content

Extra bolagsstämma SuS – 2019

För nedladdning

På extra bolagsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) den 17 juli 2019 beslutades bl.a. följande:

  • Styrelsens beslut om kontantemission godkändes. Kontantemissionen innebär en nyemission av 1 162 790 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 290 697,5 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma institutionella investerare. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera aktieägarbasen bland institutionella investerare och samtidigt genomföra kapitalanskaffningen på ett tids‐ och kostnadseffektivt sätt för att finansiera den kontanta delen av köpeskillingen i enlighet med av bolaget ingående aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av SenseGraphics AB och Medicinsim AB. För varje tecknad aktie ska erläggas 172 kronor. Teckning ska ske på teckningslista senast den 1 juli 2019. Betalning av tecknade aktier ska ske senast den 3 juli 2019.
  • Styrelsens beslut om apportemission godkändes. Apportemissionen innebär en nyemission av 697 674 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 174 418,5 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Landsnora Software AB. För varje tecknad aktie ska erläggas 172 kronor. Betalning ska ske genom tillskjutande av apportegendom enligt styrelsens redogörelse. Teckning ska ske på teckningslista senast den 16 juli 2019.
  • Styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter i enlighet med förslag från bolagets två största ägare.
  • Nyval av styrelseledamoten Tommy Forsell, i enlighet med förslag från bolagets två största ägare.
Skip to navigation