Skip to content

Årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) – 2018

För nedladdning

På årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) den 22 maj 2018 beslutades bl.a. följande:

  • Styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust godkändes. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.
  • Omval av styrelseledamöterna Roland Bengtsson, Jan Bengtsson, Nils Sellbom och Thomas Eklund, i enlighet med förslag från bolagets två största ägare. Till styrelsens ordförande omvaldes Roland Bengtsson.
  • Styrelsearvode skall utgå med totalt 307.500 kronor, varav 123.000 kronor till styrelsens ordförande och 61.500 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna.
  • Omval av bolagets revisor Ernst & Young AB.
  • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier motsvarande högst 10 procent av bolagets aktiekapital.
Skip to navigation