Skip to content

Årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) – 2022

För nedladdning

Protokoll årsstämma 2022 med bilagor
Årsstämma 2022 – Kallelse
Årsstämma 2022 – Fullmaktsformulär
Årsstämma 2022 – Formulär för förhandsröstning
p 13 – Styrelsens förslag till Optionsprogram
p 13 – Bilaga A Villkor teckningsoptioner
Förslag Styrelse 2022
Årsredovisning

På årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) den 12 maj 2022 beslutades bl.a. följande:

  • Att fastställa de i årsredovisningen för 2021 intagna resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.
  • Styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets vinst godkändes. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och de till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.
  • Omval av styrelseledamöterna Roland Bengtsson, Jan Bengtsson, Thomas Eklund, Tommy Forsell, Henrik Falconer och Elisabeth Hansson, i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande omvaldes Roland Bengtsson.
  • Styrelsearvode skall, i enlighet med valberedningens förslag, utgå med totalt 1 050 000 kronor, varav 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna.
  • Omval, i enlighet med valberedningens förslag, av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB. Den auktoriserade revisorn Jan Malm kommer fortsätta att vara huvudansvarig revisor.
  • Godkännande av styrelsens förslag om att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram till anställda i koncernen. Motiven bakom incitamentsprogrammet är bland annat att bidra till högre motivation och engagemang hos de anställda samt att kunna behålla medarbetare. Programmet omfattar 200 000 teckningsoptioner motsvarande en utspädning om 0,39 procent. För att möjliggöra incitamentsprogrammet beslutade även årsstämman om emission av 200 000 teckningsoptioner till ett dotterbolag samt att godkänna att dotterbolaget överlåter dessa teckningsoptioner till deltagare i programmet vederlagsfritt. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget. Teckningskursen för aktie vid utnyttjande av teckningsoption ska utgöras av 120 procent av Surgical Science-aktiens genomsnittliga volymviktade stängningskurs mellan den 12 maj 2022 till och med 25 maj 2022. Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier mellan den 10 juni 2025 till och med den 10 juli 2025.
  • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier motsvarande högst 10 procent av bolagets aktiekapital.
Skip to navigation