Skip to content

Årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) – 2020

För nedladdning

På årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) den 6 maj 2020 beslutades bl.a. följande:

  • Styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets vinst godkändes. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.
  • Omval av styrelseledamöterna Roland Bengtsson, Jan Bengtsson, Nils Sellbom, Thomas Eklund och Tommy Forsell, i enlighet med förslag från bolagets tre största ägare. Till styrelsens ordförande omvaldes Roland Bengtsson.
  • Styrelsearvode skall utgå med totalt 369 000 kronor, varav 123 000 kronor till styrelsens ordförande och 61 500 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna.
  • Omval av revisor i bolaget, KPMG AB med auktoriserade revisorn Jan Malm som huvudansvarig revisor.
  • Godkännande av principer för utseende av valberedningens ledamöter.
  • Godkännande av ny bolagsordning med bland annat ändring av antalet aktier i bolaget.
  • Beslut om att genomföra en aktiesplit 5:1.
  • Beslut om att emittera totalt 300 000 teckningsoptioner (efter split) med åtföljande rätt till teckning av nya aktier för anställda inom Surgical Science-koncernen.
  • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier motsvarande högst 10 procent av bolagets aktiekapital.
Skip to navigation