Skip to content

Årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) – 2021

För nedladdning

På årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) den 12 maj 2021 beslutades bl.a. följande:

  • Styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets vinst godkändes. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.
  • Omval av styrelseledamöterna Roland Bengtsson, Jan Bengtsson, Thomas Eklund och Tommy Forsell samt nyval av Henrik Falconer och Elisabeth Hansson, i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande omvaldes Roland Bengtsson.
  • Styrelsearvode skall utgå med totalt 1 050 000 kronor, varav 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna.
  • Omval av revisor i bolaget, KPMG AB med auktoriserade revisorn Jan Malm som huvudansvarig revisor.
  • Godkännande av ny bolagsordning med bland annat ändring av spann för aktiekapitalet i bolaget.
  • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier motsvarande högst 10 procent av bolagets aktiekapital.
  • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv av egna aktier. Innehavet vid var tid får uppgå till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
Skip to navigation