Skip to content

Delårsrapport januari-september 2020: STARK LÖNSAMHET I OROLIGA TIDER

TREDJE KVARTALET 2020 (JUL–SEP)

Nettoomsättningen uppgick till 24,9 MSEK (32,3), motsvarande en minskning med 23% jämfört med motsvarande period föregående år.

Rörelseresultatet uppgick till 7,3 MSEK (9,5).

Nettoresultatet uppgick till 5,9 MSEK (10,2), vilket gav ett resultat per aktie om 0,17 SEK (0,33).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9,2 MSEK (48,7). Likvida medel uppgick per 30 september 2020 till 74,7 MSEK (67,5).

FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2020 (JAN–SEP)

Nettoomsättningen uppgick till 65,2 MSEK (62,3), motsvarande en ökning med 5% jämfört med motsvarande period föregående år.

För jämförbara enheter minskade omsättningen med 27%.

Rörelseresultatet uppgick till 7,3 MSEK (2,8).

Nettoresultatet uppgick till 5,0 MSEK (3,4), vilket gav ett resultat per aktie om 0,15 SEK (0,13).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,6 MSEK (47,3).

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller via

https://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/

https://surgicalscience.com/aktien/finansiella-rapporter/

För ytterligare information, kontakta:

Gisli Hennermark, VD

Tel: 070 420 83 00

gisli.hennermark@surgicalscience.com

Anna Ahlberg, CFO

Tel: 070 855 38 35

anna.ahlberg@surgicalscience.com

Denna information är sådan information som Surgical Science Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 november 2020 kl 8.30.

Om Surgical Science Sweden AB

En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador skall kunna minskas. Här har medicinsk utbildning och träning en nyckelposition, då en stor del av träningen idag kan utföras utanför operationssalen. Surgical Science är världsledande inom tillverkning av virtual reality simulatorer för evidensbaserad titthålski­rurgisk och endoskopisk träning. Simulatorerna tillåter kirurger och andra medicinska specialister att öva och förbättra sina psykomotoriska färdigheter och instrumenthantering innan tillträde till operationssalen. Parallellt med de egna produkterna arbetar Surgical Science med simuleringslösningar för medicinteknikbolag som utvecklar kirurgiska instru­ment för klinisk användning, till exempel robotkirurgi.

Surgical Sciences huvudkontor ligger i Göteborg och verksamhet finns även i Stockholm. Med säljkontor i USA, Frankrike, Kina och UAE samt ett globalt nätverk av distributörer säkerställs en närvaro på de flesta marknader globalt. Surgical Sciences aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (tel: 08-463 83 00, epost: certifiedadviser@penser.se).

Skip to navigation