Pressmeddelanden

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB (PUBL)

På årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) idag beslutades bl.a. följande: · Styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets vinst godkändes. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018. · Omval av styrelseledamöterna Roland Bengtsson, Jan Bengtsson, Nils Sellbom och Thomas Eklund, i enlighet med förslag från bolagets två största ägare. Till styrelsens ordförande omvaldes Roland Bengtsson.…

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2019: STARKT KVARTAL MED OMSÄTTNINGSÖKNING 23%

Första kvartalet 2019 (jan-mar) Nettoomsättningen uppgick till 13,8 MSEK (11,3), motsvarande en ökning med 23% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -5,1 MSEK (-4,8). Nettoresultatet uppgick till -5,1 MSEK (-4,7), vilket gav ett resultat per aktie om -1,04 SEK (-0,97). Övergång från kostnadsslagsindelad till funktionsindelad resultaträkning. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick…

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2018

Surgical Science har idag publicerat sin Årsredovisning. Dokumentet bifogas detta pressmeddelande och finns även tillgängligt på www.surgicalscience.com. Tryckt exemplar skickas till den aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Läs mer

RÄTTELSE AV TIDIGARE UTSKICKAT PRESSMEDDELANDE: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB (PUBL)

I pressmeddelandet utskickat den 8 mars 2019, kl 8.30 har angivits att informationen i pressmeddelandet är av sådan art som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna hänvisning till MAR var felaktig. Informationen var inte av en sådan art som bolaget är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Kallelsen i sin helhet finns…

Läs mer

Kallelse till årsstämma i SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB (publ)

Aktieägarna i Surgical Science Sweden AB (publ), org.nr 556544-8783 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 maj 2019 klockan 17.00 i Bolagets lokaler i Göteborg, adress Drakegatan 7A, 412 50 Göteborg.

Läs mer

SURGICAL SCIENCE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018

Fjärde kvartalet 2018 (okt-dec) Nettoomsättningen uppgick till 25,9 MSEK (24,6), motsvarande en ökning med 5% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 3,4 MSEK (2,5).  Nettoresultatet uppgick till 2,9 MSEK (4,2), vilket gav ett resultat per aktie om 0,60 SEK (0,86). Totala kostnader uppgick till 22,5 MSEK (22,1) vilket är en ökning med…

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2019: STARKT KVARTAL MED OMSÄTTNINGSÖKNING 23%

Första kvartalet 2019 (jan-mar) Nettoomsättningen uppgick till 13,8 MSEK (11,3), motsvarande en ökning med 23% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -5,1 MSEK (-4,8). Nettoresultatet uppgick till -5,1 MSEK (-4,7), vilket gav ett resultat per aktie om -1,04 SEK (-0,97). Övergång från kostnadsslagsindelad till funktionsindelad resultaträkning. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick…

Läs mer

Kallelse till årsstämma i SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB (publ)

Aktieägarna i Surgical Science Sweden AB (publ), org.nr 556544-8783 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 maj 2019 klockan 17.00 i Bolagets lokaler i Göteborg, adress Drakegatan 7A, 412 50 Göteborg.

Läs mer

SURGICAL SCIENCE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018

Fjärde kvartalet 2018 (okt-dec) Nettoomsättningen uppgick till 25,9 MSEK (24,6), motsvarande en ökning med 5% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 3,4 MSEK (2,5).  Nettoresultatet uppgick till 2,9 MSEK (4,2), vilket gav ett resultat per aktie om 0,60 SEK (0,86). Totala kostnader uppgick till 22,5 MSEK (22,1) vilket är en ökning med…

Läs mer

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Språk


Typ av information


Pin It on Pinterest

Share This