Skip to content

Delårsrapport januari – september 2019: FÖRSTA KVARTALET EFTER FÖRVÄRVET AV SENSEGRAPHICS, NYA FINANSIELLA MÅL

TREDJE KVARTALET 2019 (JUL–SEP)

Nettoomsättningen uppgick till 32,3 MSEK (13,7), mot­svarande en ökning med 136% jämfört med motsva­rande period föregående år.

Rörelseresultatet uppgick till 9,5 MSEK (-1,0).

Nettoresultatet uppgick till 10,2 MSEK (-1,0), vilket gav ett resultat per aktie om 1,67 SEK (-0,20).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 48,7 MSEK (5,0). Likvida medel uppgick per 30 sep­tember 2019 till 67,5 MSEK (29,3).

Styrelsen har i samband med delårsrapporten antagit nya finansiella mål. Målet är att om­sättningen år 2024 skall uppgå till 400 MSEK. EBITDA skall uppgå till minst 40%.

Ny utdelningspolicy har antagits. På kort sikt (1-3 år) är ingen utdelning planerad. På medellång sikt (3-5 år) avser Surgical Sciences styrelse och verkställande di­rektör att årligen föreslå en utdelning, eller annan mot­svarande form av utskiftning, som i genomsnitt över tiden motsvarar 30 procent av årets nettovinst efter betald skatt. Vid beslut om förslag till utdelning eller motsvarande kommer bolagets framtida vinster, finan­siella ställning, kapitalbehov samt ställning i övrigt att beaktas.

FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2019 (JAN-SEP)

Nettoomsättningen uppgick till 62,3 MSEK (39,8), mot­svarande en ökning med 57% jämfört med motsvarande period föregående år.

Rörelseresultatet uppgick till 2,8 MSEK (-7,5).

Nettoresultatet uppgick till 3,4 MSEK (-7,4), vilket gav ett resultat per aktie om 0,64 SEK (-1,53).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 47,3 MSEK (-1,4).

Den 28 juni annonserades att Surgical Science förvär­var SenseGraphics, med verksamhet inom robotkirurgi. Förvärvet innebär en ökning av Surgical Sciences omsättning med drygt 50 MSEK per år med mycket god lönsamhet och ger tydliga marknadssynergier inom affärs­område Industry/OEM. Tillträde skedde den 30 juli 2019 och bolaget konsolideras i Surgical Sciences räkenskaper från den 1 juli 2019.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller via

https://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/

https://surgicalscience.com/aktien/finansiella-rapporter/

För ytterligare information, kontakta:

Gisli Hennermark, VD

Tel: 070 420 83 00

gisli.hennermark@surgicalscience.com

Anna Ahlberg, CFO

Tel: 070 855 38 35

anna.ahlberg@surgicalscience.com

Denna information är sådan information som Surgical Science Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 7 november 2019 kl 8.30.

Om Surgical Science Sweden AB

En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador skall kunna minskas. Här har medicinsk utbildning och träning en nyckelposition, då en stor del av träningen idag kan utföras utanför operationssalen. Surgical Science är världsledande inom tillverkning av virtual reality simulatorer för evidensbaserad titthålski­rurgisk och endoskopisk träning. Simulatorerna tillåter kirurger och andra medicinska specialister att öva och förbättra sina psykomotoriska färdigheter och instrumenthantering innan tillträde till operationssalen. Parallellt med de egna produkterna arbetar Surgical Science med simuleringslösningar för medicinteknikbolag som utvecklar kirurgiska instru­ment för klinisk användning, till exempel robotkirurgi.

Surgical Sciences huvudkontor ligger i Göteborg och verksamhet finns även i Stockholm. Med säljkontor i USA, Frankrike, Kina och UAE samt ett globalt nätverk av distributörer säkerställs en närvaro på de flesta marknader globalt. Surgical Sciences aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (tel: 08-463 83 00, epost: certifiedadviser@penser.se).

Skip to navigation