Skip to content

Delårsrapport januari – mars 2023: 2023 STARTADE MYCKET STARKT

FÖRSTA KVARTALET 2023 (JAN–MAR)

Nettoomsättningen uppgick till 229,1 MSEK (159,1), motsvarande en ökning med 44% jämfört med motsvarande period föregående år.

Licensintäkterna i stort sett fördubblades till 70,6 MSEK (35,7) och svarade för 31 procent av nettoomsättningen (22).

Rörelseresultatet uppgick till 53,3 MSEK (20,0).

Nettoresultatet uppgick till 49,8 MSEK (16,5), vilket gav ett resultat per aktie om 0,98 SEK (0,32).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 60,5 MSEK (11,1). Likvida medel uppgick per 31 mars 2023 till 482,1 MSEK (329,9).

Göteborg den 16 maj 2023
Surgical Science Sweden AB (publ)

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller via

https://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/
https://surgicalscience.com/aktien/finansiella-rapporter/

Skip to navigation