FÖRSTA KVARTALET 2022 (JAN–MAR)

Nettoomsättningen uppgick till 159,1 MSEK (37,2), motsvarande en ökning med 328% jämfört med motsvarande period föregående år.

Simbionix ingår med 115,2 MSEK. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 32%.

Rörelseresultatet uppgick till 20,0 MSEK (2,2).

Nettoresultatet uppgick till 16,5 MSEK (1,5), vilket gav ett resultat per aktie om 0,32 SEK (0,04).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11,1 MSEK (-8,9). Likvida medel uppgick per 31 mars 2022 till 329,9 MSEK (263,7).

Göteborg den 11 maj 2022
Surgical Science Sweden AB (publ)

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller via

https://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/
https://surgicalscience.com/aktien/finansiella-rapporter/

Pin It on Pinterest