Skip to content

Delårsrapport januari-mars 2021: FÖRVÄRV AV MIMIC TECHNOLOGIES, STARK TILLVÄXT

FÖRSTA KVARTALET 2021 (JAN–MAR)

Nettoomsättningen uppgick till 37,2 MSEK (19,7), motsvarande en ökning med 89% jämfört med motsvarande period föregående år.

För jämförbara enheter ökade omsättningen med 53%.

Rörelseresultatet uppgick till 2,2 MSEK (-0,8). Resultatet inkluderar förvärvskostnader om 6,0 MSEK.

Nettoresultatet uppgick till 1,5 MSEK (-0,7), vilket gav ett resultat per aktie om 0,04 SEK (-0,02).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,9 MSEK (-5,3). Likvida medel uppgick per 31 mars 2021 till 263,7 MSEK (68,6).

Den 20 januari ingicks villkorat avtal om att förvärva samtliga aktier i Mimic Technologies Inc., med verksamhet inom robotkirurgi. Mimic är baserade i Seattle, USA och förvärvet ger Surgical Science ytterligare kundbas inom robotkirurgi, tillför teknologi inom datainsamling/analys och stärker väsentligt närvaron på den viktiga amerikanska marknaden. Initial värdering var 18 mUSD (ca 150 MSEK) på kassa- och skuldfri basis. Därutöver kan maximalt 15,6 mUSD (ca 130 MSEK) komma att betalas i tilläggsköpeskilling.

En riktad nyemission om cirka 322 MSEK genomfördes, där ett antal nya och befintliga svenska och internationella institutionella investerare tecknade aktier. Den 27 januari skedde tillträde, efter att samtliga tillträdesvillkor uppfyllts. Mimic konsolideras i Surgical Science från tillträdesdatumet.

Göteborg den 11 maj 2021
Surgical Science Sweden AB (publ)

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller via

https://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/
https://surgicalscience.com/aktien/finansiella-rapporter/

Skip to navigation