Skip to content

Delårsrapport januari – juni 2023: LICENSINTÄKTERNA FORTSATTE ÖKA, MYCKET STARKT KASSAFLÖDE

ANDRA KVARTALET 2023 (APR–JUN)

Nettoomsättningen uppgick till 216,2 MSEK (188,2), motsvarande en ökning med 15% jämfört med motsvarande period föregående år.

Licensintäkterna uppgick till 75,7 MSEK (45,4) och svarade för 35 procent av nettoomsättningen (24).

Rörelseresultatet uppgick till 47,5 MSEK (38,6).

Nettoresultatet uppgick till 38,8 MSEK (26,5), vilket gav ett resultat per aktie om 0,76 SEK (0,52).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 85,1 MSEK (30,4). Likvida medel uppgick per 30 juni 2023 till 574,4 MSEK (362,3).

FÖRSTA HALVÅRET 2023 (JAN–JUN)

Nettoomsättningen uppgick till 445,3 MSEK (347,4), motsvarande en ökning med 28% jämfört med motsvarande period föregående år.

Rörelseresultatet uppgick till 100,8 MSEK (58,6).

Nettoresultatet uppgick till 88,6 MSEK (43,0), vilket gav ett resultat per aktie om 1,74 SEK (0,85).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 145,6 MSEK (41,5).

Göteborg den 24 augusti 2023
Surgical Science Sweden AB (publ)

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller via

https://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/
https://surgicalscience.com/aktien/finansiella-rapporter/

Skip to navigation