Skip to content

Delårsrapport januari-juni 2021: FORTSATT STARK TILLVÄXT, AVGÖRANDE FÖRVÄRV EFTER PERIODENS UTGÅNG

ANDRA KVARTALET 2021 (APR–JUN)

Nettoomsättningen uppgick till 36,6 MSEK (20,6), motsvarande en ökning med 77% jämfört med motsvarande period föregående år.

För jämförbara enheter ökade omsättningen med 45%.

Rörelseresultatet uppgick till 2,2 MSEK (0,8).

Nettoresultatet uppgick till 3,5 MSEK (-0,2), vilket gav ett resultat per aktie om 0,09 SEK (-0,01).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9,4 MSEK (2,6). Likvida medel uppgick per 30 juni 2021 till 267,3 MSEK (68,4).

FÖRSTA HALVÅRET 2021 (JAN–JUN)

Nettoomsättningen uppgick till 73,8 MSEK (40,3), motsvarande en ökning med 83% jämfört med motsvarande period föregående år.

För jämförbara enheter ökade omsättningen med 49%.

Rörelseresultatet uppgick till 4,5 MSEK (0,0). Resultatet inkluderar förvärvskostnader om 6,0 MSEK.

Nettoresultatet uppgick till 5,0 MSEK (-0,9), vilket gav ett resultat per aktie om 0,13 SEK (-0,03).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,5 MSEK (-2,6).

I januari förvärvades Mimic Technologies Inc., med verksamhet inom robotkirurgi. Mimic är baserade i Seattle, USA och förvärvet ger Surgical Science ytterligare kundbas inom robotkirurgi, tillför teknologi inom datainsamling/analys och stärker väsentligt närvaron på den viktiga amerikanska marknaden. Tillträde skedde den 27 januari.

EFTER PERIODENS UTGÅNG

Den 28 juli annonserades att Surgical Science ingått avtal om förvärv av Simbionix. Den 16 augusti hölls extra bolagsstämma där den riktade emissionen för att finansiera förvärvet godkändes. Tillträde förväntas inom kort.

Göteborg den 20 augusti 2021
Surgical Science Sweden AB (publ)

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller via

https://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/
https://surgicalscience.com/aktien/finansiella-rapporter/

Skip to navigation