Skip to content

Delårsrapport januari-juni 2020: STARKARE KVARTAL ÄN FÖRVÄNTAT

ANDRA KVARTALET 2020 (APR–JUN)

Nettoomsättningen uppgick till 20,6 MSEK (16,1), motsvarande en ökning med 28% jämfört med motsvarande period föregående år.

För jämförbara enheter minskade omsättningen med 31%.

Rörelseresultatet uppgick till 0,8 MSEK (-1,7).

Nettoresultatet uppgick till -0,2 MSEK (-1,8), vilket gav ett resultat per aktie om -0,01 SEK (-0,07).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,6 MSEK (-4,5). Likvida medel uppgick per 30 juni 2020 till 68,4 MSEK (34,5).

FÖRSTA HALVÅRET 2020 (JAN–JUN)

Nettoomsättningen uppgick till 40,3 MSEK (30,0), motsvarande en ökning med 34% jämfört med motsvarande period föregående år.

För jämförbara enheter minskade omsättningen med 30%.

Rörelseresultatet uppgick till 0,0 MSEK (-6,7).

Nettoresultatet uppgick till -0,9 MSEK (-6,8), vilket gav ett resultat per aktie om -0,03 SEK (-0,28).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,6 MSEK (-1,4).

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller via

https://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/

https://surgicalscience.com/aktien/finansiella-rapporter/

För ytterligare information, kontakta:

Gisli Hennermark, VD

Tel: 070 420 83 00

gisli.hennermark@surgicalscience.com

Anna Ahlberg, CFO

Tel: 070 855 38 35

anna.ahlberg@surgicalscience.com

Denna information är sådan information som Surgical Science Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 21 augusti 2020 kl 8.30.

Om Surgical Science Sweden AB

En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador skall kunna minskas. Här har medicinsk utbildning och träning en nyckelposition, då en stor del av träningen idag kan utföras utanför operationssalen. Surgical Science är världsledande inom tillverkning av virtual reality simulatorer för evidensbaserad titthålski­rurgisk och endoskopisk träning. Simulatorerna tillåter kirurger och andra medicinska specialister att öva och förbättra sina psykomotoriska färdigheter och instrumenthantering innan tillträde till operationssalen. Parallellt med de egna produkterna arbetar Surgical Science med simuleringslösningar för medicinteknikbolag som utvecklar kirurgiska instru­ment för klinisk användning, till exempel robotkirurgi.

Surgical Sciences huvudkontor ligger i Göteborg och verksamhet finns även i Stockholm. Med säljkontor i USA, Frankrike, Kina och UAE samt ett globalt nätverk av distributörer säkerställs en närvaro på de flesta marknader globalt. Surgical Sciences aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (tel: 08-463 83 00, epost: certifiedadviser@penser.se).

Skip to navigation