Skip to content

Bokslutskommuniké 2022: STARK AVSLUTNING PÅ ETT FANTASTISKT ÅR

FJÄRDE KVARTALET 2022 (OKT–DEC)

Nettoomsättningen uppgick till 250,1 MSEK (197,7), motsvarande en ökning med 27% jämfört med motsvarande period föregående år. I föregående års siffra finns en post om 9,5 MSEK hänförlig till anpassning av redovisningsprinciper gällande i vilken period vissa intäkter redovisas. Justerat för denna post ökade omsättningen med 33%.

Rörelseresultatet uppgick till 61,2 MSEK (44,5).

Nettoresultatet uppgick till 116,5 MSEK (66,9), vilket gav ett resultat per aktie om 2,29 SEK (1,32).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 78,5 MSEK (-13,0). Likvida medel uppgick per 31 december 2022 till 433,7 MSEK (316,7).

HELÅRET 2022

Nettoomsättningen uppgick till 802,5 MSEK (366,8), motsvarande en ökning med 119% jämfört med motsvarande period föregående år.

För jämförbara enheter ökade omsättningen med 34%.

Rörelseresultatet uppgick till 162,5 MSEK (56,5).

Nettoresultatet uppgick till 188,0 MSEK (86,2), vilket gav ett resultat per aktie om 3,70 SEK (2,03).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 129,5 MSEK (39,1).

KAPITALMARKNADSDAG 2023

Bokslutskommunikén kommer att presenteras på Surgical Sciences kapitalmarknadsdag idag den 22 februari kl 14-17.30. Ingen ytterligare MAR-reglerad information kommer att presenteras. För agenda för kapitalmarknadsdagen, se Surgical Sciences hemsida, under pressmeddelanden.

Göteborg den 22 februari 2023
Surgical Science Sweden AB (publ)

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller via

https://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/
https://surgicalscience.com/aktien/finansiella-rapporter/

Skip to navigation