Skip to content

Bokslutskommuniké 2021: STARK AVSLUTNING PÅ ETT TRANSFORMATIVT ÅR

FJÄRDE KVARTALET 2021 (OKT–DEC)

Nettoomsättningen uppgick till 197,7 MSEK (39,6), motsvarande en ökning med 399% jämfört med motsvarande period föregående år. I omsättningen för fjärde kvartalet finns en post om 9,5 MSEK hänförlig till anpassning av redovisningsprinciper gällande i vilken period vissa intäkter redovisas.

Simbionix och Mimic ingår med 138,7 MSEK. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 31%.

Rörelseresultatet uppgick till 44,5 MSEK (12,6).

Nettoresultatet uppgick till 66,9 MSEK (10,6), vilket gav ett resultat per aktie om 1,32 SEK (0,31).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13,0 MSEK (16,7). Likvida medel uppgick per 31 december 2021 till 316,7 MSEK (87,2).

HELÅRET 2021

Nettoomsättningen uppgick till 366,8 MSEK (104,8), motsvarande en ökning med 250% jämfört med föregående år.

För jämförbara enheter ökade omsättningen med 34%.

Pro forma uppgick koncernens försäljning för 2021 till 597,0 MSEK (500,9), en ökning med 19%.

Rörelseresultatet uppgick till 56,5 MSEK (20,0). Resultatet inkluderar förvärvskostnader om 28,5 MSEK.

Nettoresultatet uppgick till 86,2 MSEK (15,6), vilket gav ett resultat per aktie om 2,03 SEK (0,45).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 39,1 MSEK (23,2).

I januari förvärvades Mimic Technologies, med verksamhet inom robotkirurgi. Tillträde skedde den 27 januari.

I augusti förvärvades Simbionix, vilket ger Surgical Science en ännu starkare ställning inom simulering för robotkirurgi och breddad verksamhet i form av nya applikationsområden. Tillträde skedde den 24 augusti.

Göteborg den 16 februari 2022
Surgical Science Sweden AB (publ)

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller via

https://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/
https://surgicalscience.com/aktien/finansiella-rapporter/

Skip to navigation