Skip to content

Bokslutskommuniké 2020: TILLVÄXT TROTS PANDEMIN, FÖRVÄRV EFTER ÅRETS UTGÅNG

FJÄRDE KVARTALET 2020 (OKT–DEC)

Nettoomsättningen uppgick till 39,6 MSEK (39,3), motsvarande en ökning med 1% jämfört med motsvarande period föregående år.

Rörelseresultatet uppgick till 12,6 MSEK (12,4).

Nettoresultatet uppgick till 10,6 MSEK (9,2), vilket gav ett resultat per aktie om 0,31 SEK (0,27).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 16,7 MSEK (7,9). Likvida medel uppgick per 31 december 2020 till 87,2 MSEK (69,2).

HELÅRET 2020

Nettoomsättningen uppgick till 104,8 MSEK (101,5), motsvarande en ökning med 3% jämfört med motsvarande period föregående år.

För jämförbara enheter minskade omsättningen med 19%.

Rörelseresultatet uppgick till 20,0 MSEK (15,2).

Nettoresultatet uppgick till 15,6 MSEK (12,6), vilket gav ett resultat per aktie om 0,45 SEK (0,45).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 23,2 MSEK (55,2).

EFTER ÅRETS UTGÅNG

Den 20 januari 2021 ingicks villkorat avtal om att förvärva samtliga aktier i Mimic Technologies Inc. (”Mimic”), med verksamhet inom robotkirurgi. Mimic är baserade i Seattle, USA och förvärvet ger Surgical Science ytterligare kundbas inom robotkirurgi, tillför teknologi inom datainsamling/analys och stärker väsentligt närvaron på den viktiga amerikanska marknaden. Initial köpeskilling är 18 mUSD (ca 150 MSEK) på kassa- och skuldfri basis. Därutöver kan maximalt 15,6 mUSD (ca 130 MSEK) komma att betalas i tilläggsköpeskilling.

En riktad nyemission om cirka 322 MSEK genomfördes, där ett antal nya och befintliga svenska och internationella institutionella investerare tecknade aktier. Den 27 januari 2021 skedde tillträde, efter att samtliga tillträdesvillkor uppfyllts. Mimic kommer att konsolideras i Surgical Science från tillträdesdatumet.

Göteborg den 11 februari 2021

Surgical Science Sweden AB (publ)

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller via

https://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/

https://surgicalscience.com/aktien/finansiella-rapporter/

För ytterligare information, kontakta:

Gisli Hennermark, VD

Tel: 070 420 83 00

gisli.hennermark@surgicalscience.com

Anna Ahlberg, CFO

Tel: 070 855 38 35

anna.ahlberg@surgicalscience.com

Denna information är sådan som Surgical Science Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 februari 2021 kl 08.30.

Om Surgical Science Sweden AB (publ)

En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador ska kunna minskas. Här har medicinsk utbildning och träning en nyckelposition, då en stor del av träningen idag kan utföras utanför operationssalen. Surgical Science är världsledande inom tillverkning av virtual reality simulatorer för evidensbaserad titthålski­rurgisk och endoskopisk träning. Simulatorerna tillåter kirurger och andra medicinska specialister att öva och förbättra sina psykomotoriska färdigheter och instrumenthantering innan tillträde till operationssalen. Parallellt med de egna produkterna arbetar Surgical Science med simuleringslösningar för medicinteknikbolag som utvecklar kirurgiska instru­ment för klinisk användning, till exempel robotkirurgi.

Surgical Sciences huvudkontor ligger i Göteborg och verksamhet finns även i Stockholm och Seattle. Med säljkontor i USA, Frankrike, Kina och UAE samt ett globalt nätverk av distributörer säkerställs en närvaro på de flesta marknader globalt. Surgical Sciences aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (tel: 08-463 83 00, epost: certifiedadviser@penser.se).

Skip to navigation