Skip to content

Bokslutskommuniké 2019: ETT HÄNDELSERIKT 2019 LÄGGER GRUNDEN FÖR FORTSATT GOD TILLVÄXT

FJÄRDE KVARTALET 2019 (OKT–DEC)

Nettoomsättningen uppgick till 39,3 MSEK (25,9), motsvarande en ökning med 51% jämfört med motsvarande period föregående år.

Rörelseresultatet uppgick till 12,4 MSEK (3,4).

Nettoresultatet uppgick till 9,2 MSEK (2,9), vilket gav ett resultat per aktie om 1,37 SEK (0,60).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,9 MSEK (8,3). Likvida medel uppgick per 31 december 2019 till 69,2 MSEK (38,5).

HELÅRET 2019

Nettoomsättningen uppgick till 101,5 MSEK (65,7), motsvarande en ökning med 55% jämfört med motsvarande period föregående år.

Rörelseresultatet uppgick till 15,2 MSEK (-4,1).

Nettoresultatet uppgick till 12,6 MSEK (-4,5), vilket gav ett resultat per aktie om 2,23 SEK (-0,93).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 55,2 MSEK (6,9).

Den 28 juni annonserades att Surgical Science förvärvar SenseGraphics, med huvudsaklig verksamhet inom robotkirurgi. Förvärvet innebär en ökning av Surgical Sciences omsättning med drygt 50 MSEK per år med mycket god lönsamhet och ger tydliga marknadssynergier inom affärsområde Industry/OEM. Tillträde skedde den 30 juli 2019 och bolaget konsolideras i Surgical Sciences räkenskaper från den 1 juli 2019.

Styrelsen antog i samband med delårsrapporten för det tredje kvartalet nya finansiella mål. Målet är att omsättningen år 2024 skall uppgå till 400 MSEK. EBITDA skall uppgå till minst 40%.

Ny utdelningspolicy antogs i samband med kvartalsrapporten för det tredje kvartalet. Styrelsens intention är att föreslå årsstämman att ingen utdelning ska ske under 2020, dvs. 0,00 SEK/aktie.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller via

https://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/

https://surgicalscience.com/aktien/finansiella-rapporter/

För ytterligare information, kontakta:

Gisli Hennermark, VD

Tel: 070 420 83 00

gisli.hennermark@surgicalscience.com

Anna Ahlberg, CFO

Tel: 070 855 38 35

anna.ahlberg@surgicalscience.com

Denna information är sådan information som Surgical Science Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 7 februari 2020 kl 8.30.

Om Surgical Science Sweden AB

En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador skall kunna minskas. Här har medicinsk utbildning och träning en nyckelposition, då en stor del av träningen idag kan utföras utanför operationssalen. Surgical Science är världsledande inom tillverkning av virtual reality simulatorer för evidensbaserad titthålski­rurgisk och endoskopisk träning. Simulatorerna tillåter kirurger och andra medicinska specialister att öva och förbättra sina psykomotoriska färdigheter och instrumenthantering innan tillträde till operationssalen. Parallellt med de egna produkterna arbetar Surgical Science med simuleringslösningar för medicinteknikbolag som utvecklar kirurgiska instru­ment för klinisk användning, till exempel robotkirurgi.

Surgical Sciences huvudkontor ligger i Göteborg och verksamhet finns även i Stockholm. Med säljkontor i USA, Frankrike, Kina och UAE samt ett globalt nätverk av distributörer säkerställs en närvaro på de flesta marknader globalt. Surgical Sciences aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (tel: 08-463 83 00, epost: certifiedadviser@penser.se).

Skip to navigation