Skip to content

Valberedningens förslag till styrelseledamöter m.m. i Surgical Science Sweden AB (publ)

Valberedningen i Surgical Science, som utsetts i enlighet med årsstämmans beslut den 6 maj 2020, består av:
Åsa Hedin, utsedd av Marknadspotential AB
Tommy Forsell, utsedd av Landsnora Software AB
Anna Sundberg, utsedd av Handelsbanken Fonder
Roland Bengtsson, styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman i Surgical Science onsdagen 12 maj 2021:
– att ordförande vid stämman skall vara Roland Bengtsson, styrelsens ordförande.
– att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter, utan suppleanter.
– att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.
– att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 1.050.000 kronor (369.000), varav 300.000 kronor till ordföranden (123.000) och 150.000 kronor vardera till övriga ledamöter (61.500). Arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, föreslås utgå enligt godkänd räkning.
– omval av styrelseledamöterna Roland Bengtsson, Jan Bengtsson, Thomas Eklund och Tommy Forsell samt nyval av Henrik Falconer och Elisabeth Hansson. Nils Sellbom har avböjt omval.
– omval av Roland Bengtsson till styrelsens ordförande.

Information om till nyval föreslagna styrelseledamöter:
Henrik Falconer
Född 1973. Övriga uppdrag: Styrelseledamot Society of European Robotic Gynecological Surgery (SERGS). Bakgrund: Överläkare och Sektionschef Gynekologisk Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset. Ansvarig Gynekologisk Robotkirurgi sedan 2013. Utbildning: Läkarexamen Karolinska Institutet, Doktorsexamen i Obstetrik och Gynekologi 2008, Docent i Obstetrik och Gynekologi 2015.
Aktieinnehav: 0 aktier
Henrik Falconer är oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Elisabeth Hansson
Född 1975. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i GHP Specialty Care och Mentor International. Affärsområdeschef Communication Services Postnord. Bakgrund: Managementkonsult 17 år med fokus på hälso- och sjukvård i Norden. Partner på Boston Consulting Group och Associate Principal på McKinsey & Company. Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
Aktieinnehav: 250 aktier
Elisabeth Hansson är oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

”Surgical Science har haft en fantastiskt fin utveckling de senaste åren och vi förstärker nu styrelsen på två områden som är viktiga för vår fortsatta tillväxt. Elisabeth Hansson har gedigen kompetens inom managementkonsulting med stor erfarenhet inom såväl svensk som internationell sjukvård. Henrik Falconer är en välmeriterad kirurg med spetskompetens inom robotkirurgi. Simulering inom robotkirurgi är vårt starkast växande område och Henrik ger oss både den praktiska erfarenheten och den medicinska kompetensen. Elisabeth och Henrik tillför Surgical Science ytterligare kompetens för att hjälpa oss i vår ambition att konsolidera branschen och befästa vår roll inom medicinsk VR-simulering” säger Roland Bengtsson, styrelsens ordförande.

Göteborg den 7 april 2021
Surgical Science Sweden AB (publ)

Pressmeddelandet i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller via
https://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/

Skip to navigation