Skip to content

Valberedning i Surgical Science Sweden AB (publ)

Följande personer har utsetts att ingå i Surgical Sciences valberedning inför årsstämman 2023:

Åsa Hedin, utsedd av Marknadspotential AB
Celia Grip, utsedd av Swedbank Robur Fonder
Anna Sundberg, utsedd av Handelsbanken Fonder
Roland Bengtsson, styrelsens ordförande

Utnämningen har skett enligt den instruktion avseende principer för utseende av valberedning i bolaget som fastställdes vid årsstämman i Surgical Science den 6 maj 2020. De aktieägare som har utsett ledamöterna i valberedningen representerade sammanlagt drygt 32 procent av samtliga aktier i bolaget per den 30 september 2022.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i följande frågor att föreläggas årsstämman för beslut: (i) förslag till stämmoordförande, (ii) förslag till styrelse, (iii) förslag till styrelseordförande, (iv) förslag till styrelsearvode med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, (v) förslag till arvode för ledamöterna i ersättnings- respektive revisionsutskottet (i förekommande fall), (vi) förslag till revisor, (vii) förslag till arvodering av revisor, och (viii) i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i gällande regler för valberedningen.

Årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) kommer att hållas onsdagen den 17 maj 2023 i Göteborg. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att göra det i god tid före årsstämman 2023 så att valberedningen hinner beakta förslaget. Förslag ska sändas till Surgical Science Sweden AB (publ), Att: Valberedningen, Drakegatan 7A, 412 50 Göteborg.

Göteborg den 27 oktober 2022
Surgical Science Sweden AB (publ)

Pressmeddelandet finns tillgängligt i bilagan eller via

https://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/

Skip to navigation