Skip to content

Valberedning i Surgical Science Sweden AB (publ)

Följande personer har utsetts att ingå i Surgical Sciences valberedning inför årsstämman 2022:

Åsa Hedin, utsedd av Marknadspotential AB
Anna Sundberg, utsedd av Handelsbanken Fonder
Tommy Forsell, utsedd av Landsnora AB
Roland Bengtsson, styrelsens ordförande

Utnämningen har skett enligt den instruktion avseende principer för utseende av valberedning i bolaget som fastställdes vid årsstämman i Surgical Science den 6 maj 2020. De aktieägare som har utsett ledamöterna i valberedningen representerade sammanlagt drygt 31 procent av samtliga aktier i bolaget per den 30 september 2021.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i följande frågor att föreläggas årsstämman för beslut: (i) förslag till stämmoordförande, (ii) förslag till styrelse, (iii) förslag till styrelseordförande, (iv) förslag till styrelsearvode med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, (v) förslag till arvode för ledamöterna i ersättnings- respektive revisionsutskottet (i förekommande fall), (vi) förslag till revisor, (vii) förslag till arvodering av revisor, och (viii) i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i gällande regler för valberedningen.

Årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) kommer att hållas torsdagen den 12 maj 2022 i Göteborg. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att göra det i god tid före årsstämman 2022 så att valberedningen hinner beakta förslaget. Förslag ska sändas till Surgical Science Sweden AB (publ), Att: Valberedningen, Drakegatan 7A, 412 50 Göteborg.

Göteborg den 21 oktober 2021
Surgical Science Sweden AB (publ)

Pressmeddelandet i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller via
https://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/

Skip to navigation