Skip to content

Surgical Science verkställer aktiesplit

Vid årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) den 6 maj 2020 beslutades om uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit) med villkor 5:1. Styrelsen bemyndigades av årsstämman att bestämma avstämningsdag för spliten.

Styrelsen har beslutat att avstämningsdag för spliten ska infalla den 26 maj 2020.

Sista dag för handel med aktier före split är den 22 maj 2020 och första dag för handel med aktier efter split är den 25 maj 2020. Med anledning av aktiespliten byter aktien ISIN-kod, den nya ISIN-koden för aktien kommer att vara SE0014428512.

Spliten sker automatiskt via Euroclear Sweden och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder.

Spliten medför att antalet aktier i Surgical Science Sweden AB (publ) ökar från 6 898 952 st till 34 494 760 st.

 

Göteborg den 19 maj 2020

Surgical Science Sweden AB (publ)

 

Pressmeddelandet i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller via

https://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/

 

För ytterligare information, kontakta:

Gisli Hennermark, VD

Tel: 070 420 83 00

gisli.hennermark@surgicalscience.com

Anna Ahlberg, CFO

Tel: 070 855 38 35

anna.ahlberg@surgicalscience.com

 

Om Surgical Science Sweden AB

En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador skall kunna minskas. Här har medicinsk utbildning och träning en nyckelposition, då en stor del av träningen idag kan utföras utanför operationssalen. Surgical Science är världsledande inom tillverkning av virtual reality simulatorer för evidensbaserad titthålski­rurgisk och endoskopisk träning. Simulatorerna tillåter kirurger och andra medicinska specialister att öva och förbättra sina psykomotoriska färdigheter och instrumenthantering innan tillträde till operationssalen. Parallellt med de egna produkterna arbetar Surgical Science med simuleringslösningar för medicinteknikbolag som utvecklar kirurgiska instru­ment för klinisk användning, till exempel robotkirurgi.

Surgical Sciences huvudkontor ligger i Göteborg och verksamhet finns även i Stockholm. Med säljkontor i USA, Frankrike, Kina och UAE samt ett globalt nätverk av distributörer säkerställs en närvaro på de flesta marknader globalt. Surgical Sciences aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (tel: 08-463 83 00, epost: certifiedadviser@penser.se).

Skip to navigation