Skip to content

Nytt OEM-avtal inom robotkirurgi

Surgical Science har ingått ett långsiktigt ramavtal med Auris Health Inc., som är en del av Ethicon Inc. inom Johnson & Johnson-koncernen, om samarbete kring utveckling av simulering för robotkirurgi. Avtalet innebär initialt en tillpassningsfas av Surgical Sciences simuleringsmjukvara samt en uppgörelse om royalty i form av en licensavgift för varje framtida robot som innehåller Surgical Sciences mjukvara. Under tillpassningsfasen uppskattas konsultintäkterna till omkring 10 MSEK, totalt under 2020 och 2021. Licensintäkterna förväntas utfalla under lång tid med start vid robotens kommersiella lansering och bli betydande för Surgical Science men går inte att kvantifiera i förväg.

Auris Health utgör tillsammans med Verb Surgical en av de viktiga delarna i Johnson & Johnsons robotkirurgisatsning. Det är i dagsläget förväntat att den nya robotkirurgi-plattformen kommer att prövas kliniskt på människor med start under andra halvan av 2022. Därefter följer en process med regulatoriskt godkännande innan kommersiell säljstart är möjlig.

”Det är väldigt glädjande att vi får möjligheten att samarbeta med en av de riktigt stora utmanarna på den starkt växande robotkirurgimarknaden. Vår dialog har nu formaliserats i ett ramavtal och en uppgörelse om royalties som vi är väldigt nöjda med” kommenterar Gisli Hennermark, VD för Surgical Science Sweden AB.

De operativa projektteamen hos respektive part är väl förberedda och arbetet beräknas starta omgående. Auris Health Inc. kommer också köpa ett mindre antal mjukvarulicenser för internt bruk i samband med uppstarten av samarbetet.

Göteborg den 5 oktober 2020

Surgical Science Sweden AB (publ)

Pressmeddelandet i sin helhet finns tillgängligt i bilagan eller via

https://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/

För ytterligare information, kontakta:

Gisli Hennermark, VD

Tel: 070 420 83 00

gisli.hennermark@surgicalscience.com

Anna Ahlberg, CFO

Tel: 070 855 38 35

anna.ahlberg@surgicalscience.com

Denna information är sådan information som Surgical Science Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 oktober 2020 kl 8.30.

Om Surgical Science Sweden AB

En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador skall kunna minskas. Här har medicinsk utbildning och träning en nyckelposition, då en stor del av träningen idag kan utföras utanför operationssalen. Surgical Science är världsledande inom tillverkning av virtual reality simulatorer för evidensbaserad titthålski­rurgisk och endoskopisk träning. Simulatorerna tillåter kirurger och andra medicinska specialister att öva och förbättra sina psykomotoriska färdigheter och instrumenthantering innan tillträde till operationssalen. Parallellt med de egna produkterna arbetar Surgical Science med simuleringslösningar för medicinteknikbolag som utvecklar kirurgiska instru­ment för klinisk användning, till exempel robotkirurgi.

Surgical Sciences huvudkontor ligger i Göteborg och verksamhet finns även i Stockholm. Med säljkontor i USA, Frankrike, Kina och UAE samt ett globalt nätverk av distributörer säkerställs en närvaro på de flesta marknader globalt. Surgical Sciences aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (tel: 08-463 83 00, epost: certifiedadviser@penser.se).

Skip to navigation