Styrelsen i Surgical Science har fattat beslut om nya finansiella mål för bolaget.

Nya finansiella mål:
Målet är att Surgical Sciences omsättning år 2026 skall uppgå till 1 500 MSEK. Målet kan komma att inkludera kompletterande förvärv. Affärsområde Educational Products förväntas växa med i genomsnitt 10-15% per år under perioden. Med en större och bredare produktportfölj kommer produkterna ha olika tillväxttakt. Till exempel har Surgical Science vissa nischprodukter för att kunna lämna kompletta anbud men de säljs enskilt i mindre omfattning. Affärsområde Industry/OEM beräknas ha tilltagande tillväxt under perioden allteftersom robotkirurgiprodukter som innehåller teknologi från Surgical Science lanseras på marknaden. Under perioden förutses även andra applikationsområden digitaliseras, vilket tillsammans med utökade användningsområden för simulering leder till ökande intäkter.

Justerad EBIT ska vid periodens slut uppgå till 40 procent. Justerad EBIT kommer att beräknas som EBIT exklusive av- och nedskrivningar på övervärden relaterade till förvärv.

I samband med att förvärvet av Simbionix annonserades den 28 juli 2021 meddelades att Surgical Sciences finansiella mål kommer att revideras och kommuniceras när integrationsarbetet av bolaget påbörjats och översynen är klar. I kvartalsrapporten för det tredje kvartalet meddelades att Surgical Sciences nya finansiella mål skulle kommuniceras innan bokslutskommunikén i februari.

Surgical Science hade tidigare följande finansiella mål, vilka kommunicerades i november 2019:
Målet är att Surgical Sciences omsättning år 2024 skall uppgå till 400 MSEK. Målet kan komma att inkludera kompletterande förvärv. Affärsområde Educational Products förväntas växa med i genomsnitt 15% per år under perioden. Affärsområde Industry/OEM beräknas växa mer ojämnt beroende på när nya projekt kommer in och betalning av licensintäkter påbörjas. Vidare förutsätter målet att kunderna inom området kommer ut med sina produkter (främst kirurgirobotar men även andra komplicerade medicintekniska produkter) på marknaden och börjar generera försäljning.

EBITDA skall uppgå till minst 40 procent. Marginalen kan komma att fluktuera vid enskilda kvartal till följd av försäljningsmix och kostnader för att öka organisationens förmåga att nå omsättningsmålet.

Göteborg den 25 januari 2022
Surgical Science Sweden AB (publ)

Pressmeddelandet i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller via

https://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/

Pin It on Pinterest