Skip to content

LÖSEN AV OPTIONSPROGRAM 2017/20

Surgical Sciences optionsprogram 2017/20 har lösts in av optionsinnehavarna medförande en ökning av antalet aktier i bolaget med 174 600, till 6 898 952 aktier. Aktiekapitalet ökar som en följd av detta med 43 650 SEK till 1 724 738 SEK. I samband med detta har VD Gisli Hennermark löst in 74 000 optioner, varefter han har sålt 50 000 aktier. Gisli Hennermark har därmed ökat sitt totala aktieinnehav i bolaget från 48 640 till 72 640 aktier.

Vid Surgical Sciences årsstämma den 20 april 2017 beslutades om att inrätta ett incitamentsprogram om maximalt 200 000 teckningsoptioner för bolagets anställda. Varje teckningsoption gav rätten att teckna en aktie i bolaget för 45 SEK under perioden januari – maj 2020. Av optionsprogrammet tecknades totalt 174 600 optioner.

Att optionerna nu lösts in av optionsinnehavarna innebär att Surgical Sciences aktiekapital ökar med 43 650 SEK och antal aktier ökar med 174 600, motsvarande en utspädning om cirka 2,5 procent av det totala antalet aktier och röster. Surgical Science har därmed tillförts 7 857 000 SEK i likvida medel.

I samband med inlösenförfarandet har VD Gisli Hennermark löst in 74 000 optioner, varefter han har sålt 50 000 aktier. Gisli Hennermarks totala aktieinnehav i Surgical Science har ökat med 24 000 aktier och uppgår efter affärerna till totalt 72 640 aktier. Transaktionerna rapporteras till Finansinspektionen i enlighet med gällande regelverk.

"Surgical Science-aktien har utvecklats mycket positivt sedan jag förvärvade aktierna 2015 och optionerna i bolaget i början av 2017 samt hösten 2018 och jag väljer därför att realisera en del av vinsten av privatekonomiska skäl", säger Gisli Hennermark.

Efter inlösen av optionerna har en aktiepost om 134 820 aktier mäklats till de institutionella investerarna Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg), Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder och Invium Partners i en process hanterad av Pareto Securities.

Göteborg 21 februari 2020

Pressmeddelandet i sin helhet finns tillgängligt i bilagan eller via

https://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/

För ytterligare information, kontakta:

Gisli Hennermark, VD

Tel: 070 420 83 00

gisli.hennermark@surgicalscience.com

Anna Ahlberg, CFO

Tel: 070 855 38 35

anna.ahlberg@surgicalscience.com

Om Surgical Science Sweden AB

En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador skall kunna minskas. Här har medicinsk utbildning och träning en nyckelposition, då en stor del av träningen idag kan utföras utanför operationssalen. Surgical Science är världsledande inom tillverkning av virtual reality simulatorer för evidensbaserad titthålski­rurgisk och endoskopisk träning. Simulatorerna tillåter kirurger och andra medicinska specialister att öva och förbättra sina psykomotoriska färdigheter och instrumenthantering innan tillträde till operationssalen. Parallellt med de egna produkterna arbetar Surgical Science med simuleringslösningar för medicinteknikbolag som utvecklar kirurgiska instru­ment för klinisk användning, till exempel robotkirurgi.

Surgical Sciences huvudkontor ligger i Göteborg och verksamhet finns även i Stockholm. Med säljkontor i USA, Frankrike, Kina och UAE samt ett globalt nätverk av distributörer säkerställs en närvaro på de flesta marknader globalt. Surgical Sciences aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (tel: 08-463 83 00, epost: certifiedadviser@penser.se).

Skip to navigation