Skip to content

Kommuniké från extra bolagsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) den 16 augusti 2021 fattades följande beslut.

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att godkänna styrelsens beslut om riktad nyemission av 12 857 000 aktier. Teckningskursen uppgår till 0,05 kronor per aktie, motsvarande aktiernas kvotvärde. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Pareto Securities AB som agerar settlementbank i emissionen och som tecknar aktierna i ett antal institutionella investerares ställe. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra en kapitalanskaffning för att säkerställa en så tids- och kostnadseffektiv finansiering som möjligt för bolagets förvärv av Simbionix USA Corp.

Vid extra bolagsstämman var cirka 79,2 procent av rösterna representerade.

Göteborg den 16 augusti 2021
Surgical Science Sweden AB (publ)
Styrelsen

Pressmeddelandet i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller via
https://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/

Skip to navigation