Skip to content

Kommuniké från årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ)

På årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) idag beslutades bl.a. följande:

  • Att fastställa de i årsredovisningen för 2022 intagna resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.
  • Styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets vinst godkändes. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och de till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.
  • Omval av styrelseledamöterna Roland Bengtsson, Jan Bengtsson, Thomas Eklund, Henrik Falconer och Elisabeth Hansson samt nyval av Åsa Bredin, i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande omvaldes Roland Bengtsson.
  • Styrelsearvode skall, i enlighet med valberedningens förslag, utgå med totalt 1 050 000 kronor, varav 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna.
  • Omval, i enlighet med valberedningens förslag, av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB. Den auktoriserade revisorn Daniel Haglund kommer att vara huvudansvarig revisor.
  • Godkännande av styrelsens förslag om att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram till anställda i koncernen och ledande befattningshavare i Israel. Motiven bakom incitamentsprogrammet är bland annat att bidra till högre motivation och engagemang hos de anställda samt att kunna behålla medarbetare. Programmet omfattar 260 000 teckningsoptioner motsvarande en utspädning om 0,51 procent. För att möjliggöra incitamentsprogrammet beslutade även årsstämman om emission av 260 000 teckningsoptioner till ett dotterbolag samt att godkänna att dotterbolaget överlåter dessa teckningsoptioner till deltagare i programmet vederlagsfritt. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget. Teckningskursen för aktie vid utnyttjande av teckningsoption ska utgöras av 120 procent av Surgical Science-aktiens genomsnittliga volymviktade stängningskurs mellan den 17 maj 2023 till och med 31 maj 2023. Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier mellan den 15 juni 2026 till och med den 15 juli 2026.
  • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier motsvarande högst 10 procent av bolagets aktiekapital.

Göteborg den 17 maj 2023
Surgical Science Sweden AB (publ)
Styrelsen

Pressmeddelandet finns tillgängligt i bilagan eller via

https://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/

Skip to navigation