På årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) idag beslutades bl.a. följande:

  • Styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets vinst godkändes. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.
  • Omval av styrelseledamöterna Roland Bengtsson, Jan Bengtsson, Nils Sellbom och Thomas Eklund, i enlighet med förslag från bolagets två största ägare. Till styrelsens ordförande omvaldes Roland Bengtsson.
  • Styrelsearvode skall utgå med totalt 307 500 kronor, varav 123 000 kronor till styrelsens ordförande och 61 500 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna.
  • Nyval av revisor i bolaget, KPMG AB med auktoriserade revisorn Jan Malm som huvudansvarig revisor.
  • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier motsvarande högst 15 procent av bolagets aktiekapital.

Göteborg 9 maj 2019

Surgical Science Sweden AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Gisli Hennermark, VD

Tel: 070 420 83 00

[email protected]

Anna Ahlberg, CFO

Tel: 070 855 38 35

[email protected]

Om Surgical Science Sweden AB

En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador skall kunna minskas. Här har medicinsk utbildning och träning en nyckelposition, då en stor del av träningen idag kan utföras utanför operationssalen. Surgical Science är världsledande inom tillverkning av virtual reality simulatorer för evidensbaserad titthålski­rurgisk och endoskopisk träning. Simulatorerna tillåter kirurger och andra medicinska specialister att öva och förbättra sina psykomotoriska färdigheter och instrumenthantering innan tillträde till operationssalen. Parallellt med de egna produkterna arbetar Surgical Science med simuleringslösningar för medicinteknikbolag som utvecklar kirurgiska instru­ment för klinisk användning, till exempel robotkirurgi.

Surgical Sciences huvudkontor ligger i Göteborg och med säljkontor i USA, Dubai, Frankrike och Kina samt ett globalt nätverk av distributörer säkerställs en närvaro på de flesta marknader globalt. Surgical Sciences aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser (tel: 08-463 83 00, epost: [email protected]).

Pin It on Pinterest