Skip to content

Kallelse till årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Surgical Science Sweden AB (publ), org.nr 556544-8783 (”Bolaget”), med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2022, kl. 17.00, i Bolagets lokaler på adress Drakegatan 7A, 412 50 i Göteborg.

ANMÄLAN OCH FÖRHANDSRÖSTNING M.M.
Rätt att delta i årsstämman och anmälan

Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska:

 • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 4 maj 2022 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan),
 • dels till Bolaget anmäla sin avsikt att delta vid stämman senast fredagen den 6 maj 2022 under adress Surgical Science AB (publ), Drakegatan 7A, 412 50 Göteborg eller via e-post till anna.ahlberg@surgicalscience.com.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde (högst två), ombud eller ställföreträdare. Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer databehandlas och användas endast för årsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.surgicalscience.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 11 maj 2022.

Deltagande genom frivillig förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom frivillig förhandsröstning ska:

 • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 4 maj 2022 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan),
 • dels avge sin förhandsröst enligt instruktionerna nedan så att förhandsröstningsformuläret är Bolaget tillhanda senast fredagen den 6 maj 2022.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt vad som anges under ”Deltagande i stämmolokalen” ovan. Det betyder att en anmälan genom endast förhandsröstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För förhandsröstningen ska ett särskilt formulär användas. Förhandsröstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.surgicalscience.com. Ifyllt och undertecknat förhandsröstningsformulär kan skickas med post till Surgical Science AB (publ), Drakegatan 7A, 412 50 Göteborg eller via e-post till anna.ahlberg@surgicalscience.com. Ifyllt formulär ska vara Bolaget tillhanda senast fredagen den 6 maj 2022. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Om en aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt bifogas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.surgicalscience.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per onsdagen den 4 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 6 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Dagordning

 1. Årsstämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid årsstämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
 6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut om
  1. fastställelse av resultaträkning och balansräkning jämte koncernresultat- och koncernbalansräkning,
  2. dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
   1. Roland Bengtsson – styrelseordförande
   2. Thomas Eklund – styrelseledamot
   3. Elisabeth Hansson – styrelseledamot
   4. Henrik Falconer – styrelseledamot
   5. Tommy Forsell – styrelseledamot
   6. Jan Bengtsson – styrelseledamot
   7. Gisli Hennermark – verkställande direktör
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 10. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 11. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor.
 12. Val av styrelse och styrelsesuppleant samt av revisorer och revisorssuppleanter.
  1. Roland Bengtsson – styrelseledamot (omval)
  2. Thomas Eklund – styrelseledamot (omval)
  3. Elisabeth Hansson – styrelseledamot (omval)
  4. Henrik Falconer – styrelseledamot (omval)
  5. Tommy Forsell – styrelseledamot (omval)
  6. Jan Bengtsson – styrelseledamot (omval)
  7. Roland Bengtsson – styrelseordförande (omval)
  8. KPMG AB – revisor (omval)
 13. Beslut om a) antagande av långsiktigt incitamentsprogram till anställda i koncernen och b) beslut om riktad emission av teckningsoptioner till helägt dotterbolag samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda i koncernen.
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.

Valberedningens beslutsförslag under punkterna 2, 9, 10, 11 och 12
Valberedningen, vars ledamöter har utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2020 och består av Åsa Hedin (utsedd av Marknadspotential AB), Tommy Forsell (utsedd av Landsnora AB), Anna Sundberg (utsedd av Handelsbanken Fonder) och styrelsens ordförande, Roland Bengtsson, lämnar följande förslag:

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Roland Bengtsson, eller den som valberedningen utser vid hans förhinder, väljs till ordförande vid årsstämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 9)
Valberedningen föreslår att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara sex personer, utan suppleanter.

Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 10)
Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor (punkt 11)
Valberedningen föreslår att styrelsearvode skall utgå med totalt 1 050 000 kronor (1 050 000), varav 300 000 kronor (300 000) till styrelseordföranden och 150 000 kronor (150 000) vardera till övriga ledamöter.

Arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och styrelsesuppleant samt av revisorer och revisorssuppleanter (punkt 12 a-h)
Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av följande ordinarie ledamöter: Roland Bengtsson (omval), Thomas Eklund (omval), Elisabeth Hansson (omval), Henrik Falconer (omval), Tommy Forsell (omval) och Jan Bengtsson (omval), samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det föreslås vidare omval av Roland Bengtsson till styrelsens ordförande.

Närmare uppgift om föreslagna ledamöter finns på Bolagets webbplats www.surgicalscience.com.

Det föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer auktoriserade revisorn Jan Malm att vara huvudansvarig revisor.

Styrelsens beslutsförslag under punkterna 8b, 13 och 14

Dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021. Till förfogande stående medel, 3 322 867 645 kronor, föreslås balanseras i ny räkning.

Beslut om a) antagande av långsiktigt incitamentsprogram till anställda i koncernen och b) beslut om riktad emission av teckningsoptioner till helägt dotterbolag samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda i koncernen (punkt 13 A-B)

A. Införande av Optionsprogram 2022
Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram (Optionsprogram 2022) riktat till anställda i koncernen i enlighet med de huvudsakliga villkor och riktlinjer som anges nedan.

Bakgrund och motiv
Bolagets styrelse är av uppfattningen att incitamentsprogram bidrar till högre motivation och engagemang hos de anställda samt stärker banden mellan de anställda och Bolaget. Vidare är det styrelsens bedömning att Optionsprogram 2022 kommer att bidra till möjligheterna att bibehålla kunniga och erfarna medarbetare samt förväntas öka medarbetarnas intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i Bolaget. Sammantaget är det styrelsens bedömning att Optionsprogram 2022 kommer att vara till nytta för såväl de anställda som för Bolagets aktieägare genom ett ökat aktievärde.

Optionsprogram 2022
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad nyemission av sammanlagt högst 200 000 teckningsoptioner (”Teckningsoptioner”) till det helägda dotterbolaget Surgical Science Sweden Incentive AB (”Dotterbolaget”) och godkänner efterföljande överlåtelse av sammanlagt högst 200 000 Teckningsoptioner till anställda i koncernen.

Varje Teckningsoption ger rätt att under tiden från och med den 10 juni 2025 till och med den 10 juli 2025 teckna en ny aktie i Surgical Science Sweden AB (publ) till en teckningskurs om 120 procent av Surgical Science-aktiens genomsnittliga volymviktade stängningskurs under perioden från och med den 12 maj 2022 till och med den 25 maj 2022. Teckningskursen ska erläggas kontant eller genom kvittning.

Den enligt ovan fastställda lösenkursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem (5) öre ska avrundas nedåt. Lösenpriset och antalet aktier som varje Teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med marknadspraxis.

Deltagare i Optionsprogram 2022 ska senast den 10 juni 2022 meddela Bolaget om antalet Teckningsoptioner som deltagaren vill förvärva. Teckningsoptionerna ska överlåtas till deltagarna till Teckningsoptionernas marknadsvärde beräknat av oberoende part i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell. Bolaget kommer dock att subventionera Optionsprogram 2022 så att deltagarna erhåller Teckningsoptionerna som en förmån. Deltagaren är skyldig att betala för förmånsbeskattningen för denna förmån.

I samband med tilldelningen av Teckningsoptionerna ska styrelsen ha rätt att göra anpassningar för att uppfylla organisatoriska förändringar samt särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands samt förbehålla sig rätten att återköpa Teckningsoptioner om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta Teckningsoptionerna.
Bolaget ska på begäran från deltagare äga rätt men inte skyldighet att till marknadspris förvärva ett sådant antal Teckningsoptioner som möjliggör för deltagaren att utnyttja återstående Teckningsoptioner för att teckna aktier varvid teckningslikviden erläggs genom kvittning mot fordran på avyttrade Teckningsoptioner.

Innehavare av Teckningsoptioner vars anställning upphör eller som önskar sälja sina Teckningsoptioner ska erbjuda Bolaget att förvärva Teckningsoptionerna till det lägsta av 50 procent av förmånsvärdet som uppstod vid förvärvet av Teckningsoptionerna och marknadsvärde.

Fördelning av Teckningsoptioner
Optionsprogrammet 2022 ska omfatta anställda i koncernen, med undantag för medlemmar i den globala ledningsgruppen som avstår Teckningsoptioner till förmån för övriga anställda inom koncernen. Det högsta antalet Teckningsoptioner per deltagare i Optionsprogrammet 2022 framgår av tabellen nedan.

Kategori Maximalt antal Teckningsoptioner per person Maximalt antal Teckningsoptioner per kategori
Anställda – kategori 1 2 000 90 000
Anställda – kategori 2 1 000 70 000
Anställda – kategori 3 500 40 000

Ingen övertilldelning får ske, det är dock tillåtet att förvärva ett lägre antal Teckningsoptioner. Vid förändringar i befattningar och i personalen kan överblivna Teckningsoptioner i en kategori användas i en annan kategori.
Rätt att förvärva Teckningsoptioner från Dotterbolaget ska endast tillkomma de personer som vid anmälningsperiodens utgång inte sagt upp sig eller blivit uppsagda.

Avvikelser för utländska deltagare
En majoritet av Bolagets anställda är anställda utomlands i USA och Israel. Av skatteskäl kommer dessa anställda att erhålla en avtalsrättslig rätt att teckna aktier (så kallade Non-Qualified Stock Options) istället för Teckningsoptioner. Dotterbolaget kommer därför att behålla Teckningsoptioner som tillkommer dessa anställda för att säkerställa leverans av aktier vid utnyttjande av dessa Non-Qualified Stock Options. I enlighet med marknadspraxis på dessa marknader kommer deltagarna erhålla dessa Non-Qualified Stock Options vederlagsfritt. Vissa avvikelser kommer att göras med anledning av utländsk lagstiftning, men meningen är att villkoren för dessa Non-Qualified Stock Options ska motsvara villkoren för Teckningsoptionerna. Exv. så ska Non-Qualified Stock Options inte berättiga till att teckna aktier för det fall den anställdes anställning avslutas innan den 10 juni 2025.

Marknadsvärde
Teckningsoptionerna beräknas preliminärt ha ett marknadsvärde om 34,50 kronor per Teckningsoption enligt Black & Scholes värderingsmodell baserat på en antagen aktiekurs om 198,36 kronor, en antagen teckningskurs om 238,00 kronor per aktie, en löptid om 3 år, en riskfri ränta om 0,634 procent, en antagen volatilitet om 38 procent och en antagen utdelning om 0 kronor. Den preliminära och oberoende värderingen har utförts av Optionspartner Sverige AB.

Kostnader för incitamentsprogrammet
Incitamentsprogrammet beräknas preliminärt föranleda sociala avgifter om 1 086 705 kronor och kostnader i enlighet med redovisningsreglerna i IFRS2 om totalt 6 900 000 kronor.

Kostnader för finansiell och legal rådgivning tillkommer i samband med Optionsprogram 2022 med högst cirka 250 000 kronor.

Styrelsen kommer inte lägga fram något förslag om åtgärder för att täcka kostnaderna för Optionsprogram 2022.

Utspädning
Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget innebär Optionsprogram 2022, vid utnyttjande av samtliga 200 000 Teckningsoptioner, att aktiekapitalet kan öka med högst 10 000 kronor och en maximal utspädning motsvarande cirka 0,39 procent av det vid kallelsens utfärdande utestående kapitalet och antalet röster i Bolaget.

Beredning av förslaget
Optionsprogram 2022 har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare.
Styrelsen eller ett av styrelsen särskilt inrättat utskott, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för Optionsprogram 2022, inom ramen för nämnda villkor och riktlinjer innefattande bestämmelser om omräkning i händelse av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser. Styrelsen ska även äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda marknadsförutsättningar. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar om det sker betydande förändringar i koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att de beslutade villkoren för Optionsprogram 2022 inte längre uppfyller dess syften.

Andra pågående aktierelaterade incitamentsprogram
Information om Bolagets befintliga incitamentsprogram finns på Bolagets webbplats, https://surgicalscience.com.

B. Riktad emission av Teckningsoptioner, Serie 2022/2025, till helägt dotterbolag samt godkännande av överlåtelse av dessa till anställda enligt Optionsprogram 2022
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 200 000 Teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 10 000 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde). Följande villkor ska gälla.

1. Rätt att teckna Teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma dotterbolaget Surgical Science Sweden Incentive AB, med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att hantera Teckningsoptionerna enligt villkoren för Optionsprogrammet 2022. Dotterbolaget ska enligt instruktion från Bolagets styrelse äga rätt att överlåta Teckningsoptionerna till vederbörlig deltagare i Optionsprogrammet 2022.

2. Varje Teckningsoption ger rätt att under tiden från och med den 10 juni 2025 till och med den 10 juli 2025 teckna en ny aktie i Surgical Science Sweden AB (publ) till en teckningskurs om 120 procent av Surgical Science-aktiens genomsnittliga volymviktade stängningskurs under perioden från och med den 12 maj 2022 till och med den 25 maj 2022. Teckningskursen får dock aldrig understiga aktiens kvotvärde. För det fall teckningskursen överstiger aktiernas kvotvärde ska det överstigande beloppet (överkursen) tas upp under den fria överkursfonden i Bolagets balansräkning. Teckningskursen ska erläggas kontant eller genom kvittning. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

3. De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

4. Teckningsoptionerna ska emitteras till en teckningskurs som motsvarar Teckningsoptionernas marknadsvärde beräknat av oberoende part i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell. Teckning av Teckningsoptioner ska ske på teckningslista senast den 27 maj 2022. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden.
För Teckningsoptionerna ska i övrigt gälla villkoren för Teckningsoptionerna. Teckningskursen för teckning av ny aktie med stöd av Teckningsoption liksom antalet aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som framgår av villkoren för Teckningsoptionerna.

Teckningsoptioner som innehas av Dotterbolaget och som inte överlåtits enligt ovan eller som återköpts från deltagare, får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget med samtycke av styrelsen för Dotterbolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

Överteckning kan inte ske.

Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera incitamentsprogrammet för de anställda i koncernen.

Styrelsen föreslår även att årsstämman beslutar att godkänna att Dotterbolaget, inom ramen för Optionsprogrammet 2022, enligt instruktion från Bolagets styrelse får överlåta Teckningsoptioner till deltagare i Optionsprogram 2022 och hantera Teckningsoptioner i enlighet med Optionsprogram 2022. Överlåtelse av Teckningsoptioner ska ske enligt villkoren ovan.

Särskilda bestämmelser och bemyndiganden
Styrelsens förslag till beslut enligt A–B är villkorade av varandra och antas därför i ett sammanhang.

Styrelsen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsen att verkställa beslutet ovan samt tillse att Teckningsoptionerna överlåts i enlighet med vad som anges ovan.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman uppdrar åt styrelsen eller den styrelsen därtill utser att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag till beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emissionen ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission.

Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier motsvarande totalt högst 10 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga villkor.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska endast kunna ske i samband med förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter eller för Bolagets fortsatta expansion. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att styrelsen vid företagsförvärv snabbt kan komma att behöva tillgång till kapital alternativt behöva erlägga betalning med Bolagets aktier genom apport- eller kvittningsemission eller att på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital till Bolagets fortsatta expansion.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.

Övrigt

Majoritetsregler
För giltigt beslut enligt punkt 13 A–B ovan krävs bifall av minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

För giltigt beslut enligt punkt 14 ovan krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 50 801 236, samtliga av samma aktieslag. Bolaget innehar inga egna aktier.

Tillgång till handlingar m.m.
Årsredovisningen, revisionsberättelsen och alla övriga fullständiga beslutsunderlag finns tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets hemsida www.surgicalscience.com senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna översänds till de aktieägare som begär att få ta del av dessa och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Styrelsens och valberedningens förslag till beslut är fullständigt utformade i kallelsen.

Upplysningar inför årsstämman
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om Bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen.

Aktieägare som utövar sin rösträtt genom frivillig förhandsröstning ska framställa begäran om sådana upplysningar per post till Surgical Science Sweden AB (publ), Drakegatan 7A, 412 50 Göteborg eller via e-post till anna.ahlberg@surgicalscience.com, senast måndagen den 2 maj 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets huvudkontor och på www.surgicalscience.com senast fredagen den 6 maj 2022. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
_________________
Göteborg i april 2022
Surgical Science Sweden AB (publ)
Styrelsen

Pressmeddelandet lämnades för publicering den 8 april 2022 och finns i sin helhet tillgänglig i bilagan eller via
https://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/

Skip to navigation