Skip to content

Huvudägare ställer ut köpoptioner till tre nyckelpersoner i bolaget

Tre nyckelpersoner hos Surgical Science Sweden AB (publ) (”Surgical Science”); VD Gisli Hennermark, CFO Anna Ahlberg och CTO Anders Larsson har avtalat om förvärv av sammanlagt 110 000 köpoptioner i Surgical Science. Optionerna är utställda från de två huvudägarna och styrelseledamöterna Jan Bengtsson (Marknadspotential AB) och Roland Bengtsson (Semelin Kapitalförvaltning AB), vilket innebär att köpoptionerna inte medför någon utspädning för övriga aktieägare vid utnyttjande.

Innehavare äger rätt att för varje köpoption förvärva en (1) aktie i Surgical Science. Optionernas löptid är ca 2 år och 3 månader och påkallande av lösen av aktier med stöd av köpoptionerna kan äga rum mellan 10 december 2023 och 10 januari 2024. Lösenpriset per aktie ska uppgå till ett belopp om 334,60 kronor. Priset på köpoptionen har fastställts till 23,10 kronor och har beräknats med Black & Scholes värderingsmodell.

Per idag äger optionsutställarna totalt 14 750 692 aktier i Surgical Science, motsvarande 29,0 procent av aktierna och rösterna.

Göteborg den 23 september 2021
Surgical Science Sweden AB (publ)

Pressmeddelandet i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller via
https://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/

Skip to navigation