Skip to content

Delårsrapport januari – september 2023: STARKA MARGINALER TROTS LÄGRE TILLVÄXT

TREDJE KVARTALET 2023 (JUL–SEP)

Nettoomsättningen uppgick till 210,2 MSEK (205,1), en ökning med 3% jämfört med motsvarande period föregående år. I föregående års intäkter ingick den större order som i det andra kvartalet 2022 erhölls i USA, med 39,4 MSEK.

Licensintäkterna uppgick till 55,5 MSEK (40,4) och svarade för 26 procent av nettoomsättningen (20).

Rörelseresultatet uppgick till 50,7 MSEK (42,7).

Nettoresultatet uppgick till 47,4 MSEK (28,5), vilket gav ett resultat per aktie om 0,93 SEK (0,56).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 53,1 MSEK (9,5). Likvida medel uppgick per 30 september 2023 till 606,1 MSEK (370,1).

FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2023 (JAN–SEP)

Nettoomsättningen uppgick till 655,6 MSEK (552,4), en ökning med 19% jämfört med motsvarande period föregående år.

Rörelseresultatet uppgick till 151,5 MSEK (101,3).

Nettoresultatet uppgick till 136,0 MSEK (71,5), vilket gav ett resultat per aktie om 2,67 SEK (1,41).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 198,7 MSEK (50,9).

Göteborg den 9 november 2023
Surgical Science Sweden AB (publ)

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller via

https://surgicalscience.com/investor-relations-swedish/

Skip to navigation