Skip to content

Bedömning av Coronavirusets inverkan på Surgical Sciences försäljning

Surgical Science bedömer att försäljningen för affärsområde Educational Products kan bli ca 50% lägre än förväntat under första kvartalet 2020. För affärsområde Industry/OEM är det i dagsläget svårare att bedöma hur stor påverkan blir på försäljningen. Surgical Science ser en risk i att fokus skiftar från långsiktiga investeringar i patientsäkerhet till kortsiktig bekämpning av Coronaviruset, vilket kan påverka även Industry/OEM.

Educational Products utgjorde nästan hela försäljningen om 13,8 MSEK för det första kvartalet 2019 och 45% av denna försäljning var i region Asien. Med utbrottet av Coronaviruset har all försäljningsaktivitet inom Educational Products i Kina, men även på andra asiatiska marknader, i princip avstannat. Även marknader utanför Asien, i dagsläget europeiska länder som Italien med flera, har snabbt påverkats och investeringar i kirurgisk simulering skjuts framåt i tiden. Totalt sett har bolagets interna prognos i första kvartalet för Educational Products på kort tid förbytts från tillväxt till ett scenario där vi tror att enbart ca 50% av de affärer vi förväntat oss kommer att realiseras av kunderna.

Vad gäller Industry/OEM är det svårare att göra en bedömning då Surgical Sciences mjukvara ofta är en del av kundens produkt, som t.ex. inom robotkirurgi. Det går inte att utesluta att det även inom detta affärsområde kan bli en negativ påverkan av att sjukvården satsar en stor majoritet av tillgängliga resurser på att bekämpa, samt ta hand om patienter som insjuknat till följd av, Coronaviruset.

”Vi ser ingen inverkan på vår affärsverksamhet i det längre perspektivet. Makrotrender som ökat fokus på patientsäkerhet, digitalisering av vården och skifte från öppen kirurgi till titthåls- och robotkirurgi, kommer driva vår tillväxt under lång tid. Vi står starkt som bolag efter några mycket lönsamma kvartal och fortsätter arbetet med att öka patientsäkerheten genom våra egna produkter samt samarbeten med medicinteknikbolag som licensierar vår unika teknologi", säger Gisli Hennermark, VD på Surgical Science.

Göteborg den 5 mars 2020

Pressmeddelandet i sin helhet finns tillgängligt i bilagan eller via

https://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/

För ytterligare information, kontakta:

Gisli Hennermark, VD

Tel: 070 420 83 00

gisli.hennermark@surgicalscience.com

Anna Ahlberg, CFO

Tel: 070 855 38 35

anna.ahlberg@surgicalscience.com

Denna information är sådan information som Surgical Science Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 mars 2020 kl 17.30.

Om Surgical Science Sweden AB

En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador skall kunna minskas. Här har medicinsk utbildning och träning en nyckelposition, då en stor del av träningen idag kan utföras utanför operationssalen. Surgical Science är världsledande inom tillverkning av virtual reality simulatorer för evidensbaserad titthålski­rurgisk och endoskopisk träning. Simulatorerna tillåter kirurger och andra medicinska specialister att öva och förbättra sina psykomotoriska färdigheter och instrumenthantering innan tillträde till operationssalen. Parallellt med de egna produkterna arbetar Surgical Science med simuleringslösningar för medicinteknikbolag som utvecklar kirurgiska instru­ment för klinisk användning, till exempel robotkirurgi.

Surgical Sciences huvudkontor ligger i Göteborg och verksamhet finns även i Stockholm. Med säljkontor i USA, Frankrike, Kina och UAE samt ett globalt nätverk av distributörer säkerställs en närvaro på de flesta marknader globalt. Surgical Sciences aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (tel: 08-463 83 00, epost: certifiedadviser@penser.se).

Skip to navigation