Skip to content

TILLDELNING AV OPTIONER I SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB

Tilldelning av optioner från befintligt optionsprogram har skett till två ledande befattningshavare i bolaget.

Vid Surgical Sciences årsstämma den 20 april 2017 beslutades om att inrätta ett incitamentsprogram för bolagets anställda. Incitamentsprogrammet innebar att anställda i bolaget kunde förvärva teckningsoptioner till en premie om 2,67 SEK. Varje teckningsoption ger rätten att teckna en aktie i bolaget för 45 SEK under perioden januari – maj 2020. Incitamentsprogrammet omfattade maximalt 200 000 teckningsoptioner.

Av optionsprogrammet tecknades 116 000 optioner. Ytterligare optioner har nu tecknats av två ledande befattningshavare i bolaget. VD Gisli Hennermark förvärvar ytterligare 50 000 optioner, varefter hans innehav av aktier och optioner i Surgical Science uppgår till 48 640 respektive 74 000 st. CFO Anna Ahlberg förvärvar 7 500 optioner. Anna Ahlberg hade inget tidigare innehav i bolaget.

Optionspremien har omvärderats av ett oberoende värderingsinstitut enligt Black-Scholes metoden och uppgår till 26,89 SEK per option.

Vid fullt utnyttjande av incitamentsprogrammet kommer Surgical Sciences aktiekapital att öka med 50 000 SEK och antal aktier öka med 200 000, motsvarande en utspädning om knappt fyra procent.

Göteborg 19 oktober 2018

Surgical Science Sweden AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Roland Bengtsson, Styrelsens ordförande

Tel: 070 891 30 12

roland.bengtsson@surgicalscience.com

Om Surgical Science Sweden AB

En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador skall kunna minskas. Här har medicinsk utbildning och träning en nyckelposition, då en stor del av träningen idag kan utföras utanför operationssalen. Surgical Science är världsledande inom tillverkning av virtual reality simulatorer för evidensbaserad titthålski­rurgisk och endoskopisk träning. Simulatorerna tillåter kirurger och andra medicinska specialister att öva och förbättra sina psykomotoriska färdigheter och instrumenthantering innan tillträde till operationssalen. Parallellt med de egna produkterna arbetar Surgical Science med simuleringslösningar för medicinteknikbolag som utvecklar kirurgiska instru­ment för klinisk användning, till exempel robotkirurgi.

Surgical Sciences huvudkontor ligger i Göteborg och med säljkontor i USA, Dubai, Frankrike och Kina samt ett globalt nätverk av distributörer säkerställs en närvaro på de flesta marknader globalt. Surgical Sciences aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser.

Skip to navigation