Skip to content

SURGICAL SCIENCE TILLDELAS FORSKNINGSANSLAG PÅ CA 5 MSEK FRÅN EUROSTARS

Surgical Science har tilldelats ett bidrag på 500.941 euro av Eurostars för projektet ”LapSim Hemicolectomy”. Projektet har som målsättning att utveckla den första VR simuleringen för att öva kolektomi för robotkirurgi och laparoskopi. Surgical Science leder utvecklingen som sker i samarbete med Meerecompany i Sydkorea. Slutprodukten kommer ägas av Surgical Science och lanseras på Meerecompanys kirurgirobot Revo-I och på Surgical Sciences laparoskopisimulator LapSim. Projektet pågår under 24 månader.

Kolonkirurgi är ett snabbt växande område för såväl robotkirurgi som laparoskopi. En kolektomi är det kirurgiska avlägsnandet av hela, eller en del av, tjocktarmen till följd av cancer eller annan tarmsjukdom som t.ex. Crohns sjukdom. Fördelarna med minimalinvasiva metoder som laparoskopi (titthålsoperation eller -undersökning) eller robotkirurgi är avsevärda men en utmaning är att det saknas bra utbildningsmetoder. Den nya simuleringsmjukvaran som är projektets slutprodukt kommer att bidra till att fler kirurger kan använda moderna metoder på ett patientsäkert sätt.  

Eurostars är ett gemensamt program mellan EUREKA och den Europeiska kommissionen med finansiering från 34 europeiska länder samt från EU genom Horizon 2020. Eurostars stödjer forskningsbaserade mindre och medelstora bolag med innovativa projekt avsedda för en internationell marknad.  

Vi är stolta över att ha fått detta forskningsanslag i hård konkurrens med ansökningar från innovativa bolag i hela Europa. Anslaget är en viktig medfinansiering när vi nu vidareutvecklar vår ledande simuleringsteknik till ytterligare ett område. De speciella utmaningar som vi ämnar lösa för att skapa en realistisk simulering av denna typ av kirurgi kommer vi även kunna använda i andra områden för såväl våra egna produkter som de industriella samarbeten vi har” säger Anders Larsson, CTO för Surgical Science.  

Göteborg 4 juli 2018  

Surgical Science Sweden AB (publ)  

För ytterligare information, kontakta:  

Gisli Hennermark, VD  

Tel: 070 420 83 00  

gisli.hennermark@surgicalscience.com   

Anna Ahlberg, CFO  

Tel: 070 855 38 35  

anna.ahlberg@surgicalscience.com   

Om Surgical Science Sweden AB  

En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador skall kunna minskas. Här har medicinsk utbildning och träning en nyckelposition, då en stor del av träningen idag kan utföras utanför operationssalen. Surgical Science är världsledande inom tillverkning av virtual reality simulatorer för evidensbaserad titthålskirurgisk och endoskopisk träning. Simulatorerna tillåter kirurger och andra medicinska specialister att öva och förbättra sina psykomotoriska färdigheter och instrumenthantering innan tillträde till operationssalen. Parallellt med de egna produkterna arbetar Surgical Science med simuleringslösningar för medicinteknikbolag som utvecklar kirurgiska instrument för klinisk användning, till exempel robotkirurgi.  

Surgical Sciences huvudkontor ligger i Göteborg och med säljkontor i USA, Dubai och Kina samt ett globalt nätverk av distributörer säkerställs en närvaro på de flesta marknader globalt. Surgical Sciences aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser.  

Skip to navigation