Skip to content

SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB RAPPORTERAR TREDJE KVARTALET 2017

Sammanfattning av tredje kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 10,2 MSEK vilket är en ökning med 104 % jämfört med motsvarande period 2016.
  • Rörelseresultatet uppgick till -3,4 MSEK (-4,2 MSEK för motsvarande period 2016).
  • Totala kostnader uppgick till 14,6 MSEK vilket är en ökning med 37,7 % jämfört med motsvarande period 2016.
  • Likvida medel uppgick per sista september 2017 till 29,7 MSEK.
  • Industri/OEM-samarbetena med Cambridge Medical Robotics samt meere Company för simulering inom robotkirurgi fortlöper enligt plan.

Perioden 1 januari till 30 september

  • För perioden uppgick nettoomsättningen till 33,3 MSEK vilket är en ökning med 30,1 % jämfört med motsvarande period 2016.
  • Periodens resultat uppgick till -6,5 MSEK (jämfört med -7,5 MSEK för motsvarande period 2016). Totala kostnader ökade med 14,4 % till 43,5 MSEK (jämfört med 38 MSEK för motsvarande period 2016). Övriga externa kostnader ökade med 0,9 MSEK (5 %), personalkostnader ökade med 2,6 MSEK (18,6 %) och avskrivningar ökade med 2 MSEK (34,5 %).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Inga väsentliga händelser efter periodens utgång att rapportera.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller via www.surgicalscience.com.

För ytterligare information, kontakta:

Gisli Hennermark, VD

Tel: 070 420 83 00

gisli.hennermark@surgicalscience.com

Denna information är sådan information som Surgical Science Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 november 2017, kl. 08.30.

Om Surgical Science Sweden AB

En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador skall kunna minskas. Här har medicinsk utbildning och träning en nyckelposition, då en stor del av träning idag kan utföras utanför operationssalen. Surgical Science Sweden AB är ett världsledande företag som tillverkar virtual reality simulatorer för evidensbaserad titthålskirurgisk och endoskopisk träning. Dessa VR simulatorer tillåter kirurger och medicinare att öva och förbättra sina psykomotoriska färdigheter och instrumenthantering innan tillträde till operationssalen. Surgical Science huvudkontor ligger i Göteborg och bolaget har sina rötter i Göteborgs Universitetssjukhus och Sahlgrenska Akademin, där bolaget bildades år 1999. Med säljkontor i USA, Dubai och Kina samt ett globalt nätverk av distributörer, säkerställer vi en närvaro på de flesta marknader globalt. Genom fortsatt forskning och nära samarbete med de främsta medicinska institutionerna, kommer Surgical Science att fortsätta leverera verktyg till sjukvården för att förbättra kirurgernas och medicinarnas prestationer på ett kostnadseffektivt och standardiserat sätt. Surgical Sciences aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser. 

Skip to navigation