Skip to content

SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB RAPPORTERAR ANDRA KVARTALET 2017.

Sammanfattning av andra kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 12 MSEK vilket är en ökning med 18 % jämfört med motsvarande period 2016.
  • Rörelseresultatet uppgick till -2,4 MSEK (-2,1 MSEK för motsvarande period 2016).
  • Totala kostnader uppgick till 15,6 MSEK vilket är en ökning med 9 % jämfört med motsvarande period 2016.
  • Likvida medel uppgick per sista juni 2017 till 36,4 MSEK.
  • Noteringen av bolaget på Nasdaq First North genomfördes framgångsrikt och emissionen övertecknades.
  • Lansering av LapSim Essence, en nerskalad laparoskopisimulator för försäljning via prenumerationstjänst.
  • Industri/OEM-samarbetet med Cambridge Medical Robotics för simulering inom robotkirurgi fortlöper enligt plan.

Perioden 1 januari till 30 juni

  • För perioden uppgick nettoomsättningen till 23,1 MSEK vilket är en ökning med 12 % jämfört med första halvåret 2016.
  • Rörelseresultatet uppgick till -2,9 MSEK (-3,2 MSEK för motsvarande period 2016).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Förvärvet av Simball Systems AB är genomfört och produkten Simball Box, en ”boxtränare” för riktiga instrument, ingår nu i bolagets produkterbjudande.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller via www.surgicalscience.com

För ytterligare information, kontakta:

Gisli Hennermark, VD

Tel: 070 420 83 00

gisli.hennermark@surgicalscience.com

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Surgical Science Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 17 augusti 2017, kl. 08.30.

Om Surgical Science Sweden AB

En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador skall kunna minskas. Här har medicinsk utbildning och träning en nyckelposition, då en stor del av träning idag kan utföras utanför operationssalen. Surgical Science Sweden AB är ett världsledande företag som tillverkar virtual reality simulatorer för evidensbaserad titthålskirurgisk och endoskopisk träning. Dessa VR simulatorer tillåter kirurger och medicinare att öva och förbättra sina psykomotoriska färdigheter och instrumenthantering innan tillträde till operationssalen. Surgical Science huvudkontor ligger i Göteborg och bolaget har sina rötter i Göteborgs Universitetssjukhus och Sahlgrenska Akademin, där bolaget bildades år 1999. Med säljkontor i USA, Dubai och Kina samt ett globalt nätverk av distributörer, säkerställer vi en närvaro på de flesta marknader globalt. Genom fortsatt forskning och nära samarbete med de främsta medicinska institutionerna, kommer Surgical Science att fortsätta leverera verktyg till sjukvården för att förbättra kirurgernas och medicinarnas prestationer på ett kostnadseffektivt och standardiserat sätt. Surgical Sciences aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser. 

Skip to navigation