Skip to content

Surgical Science Sweden AB (publ) tillträder aktierna i SenseGraphics AB och Medicinsim AB

Surgical Science Sweden AB (publ) ingick 2019-06-28 avtal om förvärv av bolagen SenseGraphics AB och Medicinsim AB, med verksamhet inom robotkirurgi. Förvärvet ökar Surgical Sciences omsättning med drygt 50 MSEK per år med mycket god lönsamhet och ger tydliga marknadssynergier inom affärsområde Industry/OEM.

Surgical Science Sweden AB (publ) tillträdde idag SenseGraphics AB och Medicinsim AB och kontrollerar därmed 100% av aktierna i de båda bolagen.

Det hänvisas till pressmeddelanden daterade 2019-06-28 och 2019-07-01 för ytterligare detaljer.

Göteborg 30 juli 2019

Surgical Science Sweden AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Gisli Hennermark, VD

Tel: 070 420 83 00

gisli.hennermark@surgicalscience.com

Anna Ahlberg, CFO

Tel: 070 855 38 35

anna.ahlberg@surgicalscience.com

Om Surgical Science Sweden AB

En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador skall kunna minskas. Här har medicinsk utbildning och träning en nyckelposition, då en stor del av träningen idag kan utföras utanför operationssalen. Surgical Science är världsledande inom tillverkning av virtual reality simulatorer för evidensbaserad titthålski­rurgisk och endoskopisk träning. Simulatorerna tillåter kirurger och andra medicinska specialister att öva och förbättra sina psykomotoriska färdigheter och instrumenthantering innan tillträde till operationssalen. Parallellt med de egna produkterna arbetar Surgical Science med simuleringslösningar för medicinteknikbolag som utvecklar kirurgiska instru­ment för klinisk användning, till exempel robotkirurgi.

Surgical Sciences huvudkontor ligger i Göteborg och med säljkontor i USA, Dubai, Frankrike och Kina samt ett globalt nätverk av distributörer säkerställs en närvaro på de flesta marknader globalt. Surgical Sciences aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser (tel: 08-463 83 00, epost: certifiedadviser@penser.se).

Skip to navigation