Skip to content

SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB GENOMFÖR NYEMISSION OM 70 MKR INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ FIRST NORTH

Styrelsen i Surgical Science Sweden AB (”Surgical Science” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission om högst 2 000 000 aktier samt ansöka om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North. Emissionen sker till kursen 35 kronor (”Erbjudandet”), vilket motsvarar ett emissionsbelopp om högst 70 Mkr. Baserat på emissionskursen och befintligt antal aktier värderas Bolaget till omkring 100 Mkr. I Erbjudandet har två institutionella investerare åtagit sig, under vissa villkor, att teckna sammanlagt 850 000 aktier motsvarande cirka 30 Mkr och 42,5 procent av Erbjudandet. Vidare har tre av Bolagets befintliga ägare åtagit sig att teckna 552 742 aktier, motsvarande cirka 19 Mkr, genom kvittning av befintliga lån.

Surgical Science har utvecklat en avancerad mjukvara för medicinsk simulering. Baserat på sin mjukvara tillhandahåller Bolaget simulatorer för utvärdering, träning och certifiering av kirurger. Vidare tillhandahåller Surgical Science sin simuleringsmjukvara till industriella aktörer inom kirurgisystem och robotassisterad kirurgi.

Under de senaste 15 åren har Surgical Science levererat fler än 500 simulatorer till sjukhus och träningscentra världen över. Under 2016 uppgick omsättningen till omkring 52 Mkr. För att ta till vara på de tillväxtmöjligheter som finns i Bolaget genomför Surgical Science en spridningsemission med efterföljande listning på Nasdaq First North.

Erbjudandet

  • Erbjudandet omfattar 2 000 000 aktier, motsvarande 41 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter Erbjudandet.
  • Teckningskursen i Erbjudandet har fastställts till 35 kronor per aktie, vilket motsvarar ett bolagsvärde på 100,2 Mkr före Erbjudandet och 170,2 Mkr efter Erbjudandet förutsatt att Erbjudandet tecknas fullt ut.
  • Erbjudandet uppgår maximalt till 70 Mkr.
  • Swedbank Robur Fonder AB och Healthinvest Partners AB åtagit sig att, givet vissa villkor, teckna 425 000 aktier vardera i Erbjudandet, vilket sammantaget motsvarar 29,8 Mkr och 42,5 procent av Erbjudandet.
  • Tre av Bolagets befintliga ägare, Marknadspotential AB, Semelin Kapitalförvaltning AB och Panasari AB har åtagit sig att teckna 552 742 aktier i emissionen, motsvarande 19,3 Mkr och 27,6 procent av Erbjudandet. Betalning kommer att ske genom kvittning av utestående fordringar mot Bolaget.
  • Surgical Science har ansökt om upptagande till handel av Bolagets aktie på Nasdaq First North och preliminär första dag för handel är den 19 juni 2017.
  • Ett prospekt med fullständiga villkor har offentliggjorts idag den 19 maj 2017 och finns tillgängligt på www.surgicalscience.com.

Preliminär tidplan

• Teckningstid: 22 maj – 9 juni 2017

• Offentliggörande av utfall: 12 juni 2017

• Preliminär första dag för handel: 19 juni 2017

Bakgrund och motiv

Surgical Science är baserat på en avancerad mjukvara för virituell simulering (VR) av den mänskliga kroppen. Utifrån sin mjukvara har Surgical Science utvecklat realistiska och verklighetstrogna kirurgisimulatorer. Sedan Surgical Science lanserade sin första produkt 2001 har Bolaget etablerat sig som en ledande leverantör av kirurgiska simulatorer.

Surgical Science har levererat fler än 500 simulatorer till sjukhus och träningscentra världen över och ser en fortsatt stark efterfrågan på sina produkter. Genom ökade resurser inom försäljning och marknadsföring ser Bolaget goda möjligheter till en fortsatt tillväxt. Vidare avser Bolaget att introducera en hyresbaserad affärsmodell för att underlätta kundernas köpbeslut. En hyresbaserad affärsmodell innebär dock att Bolagets behov av rörelsekapitalfinansiering ökar. Surgical Science verksamhet inom simulatorer omsatte 51,8 mkr under 2016 och uppvisade en god tillväxt.

Utöver den etablerade verksamheten inom medicinska simulatorer ser Bolaget en betydande potential i att tillhandahålla sin simuleringsmjukvara till industriella aktörer. Det sker en snabb utveckling inom bl.a. robotassisterad kirurgi och kirurgirobotar blir ett allt vanligare inslag på sjukhusen. Robotassisterad kirurgi innebär flera viktiga fördelar, men ställer samtidigt stora krav på kirurgen. Simulatorträning har en viktig roll att fylla inom robotassisterad kirurgi och Surgical Science ser goda möjligheter att etablera sig som en betydande leverantör inom detta framväxande område.

Bolaget har redan inlett ett samarbete med en aktör inom robotassisterad kirurgi och har dialog med ytterligare aktörer. För att ta tillvara på de möjligheter som finns inom robotassisterad kirurgi behöver bolaget förstärka sin utvecklingsorganisation samt tillföra ytterligare resurser inom försäljning och marknadsföring.

För att säkerställa en fortsatt god tillväxt och täcka underskott i rörelsekapital föreligger ett kapitalbehov. Emissionslikviden kommer i första hand att användas för tillväxtsatsningar, dels inom den etablerade verksamheten med kirurgisimulatorer, dels för att utveckla verksamheten relaterad till industriella samarbeten.

Kommentar från Surgical Science VD, Gisli Hennermark

Med fler än 500 levererade simulatorer samt ett stort antal genomförda studier har vi idag ett konkurrenskraftigt produkterbjudande för medicinsk simulering inom laparoskopi och endoskopi. Vi breddar nu vårt produktutbud för att adressera nya marknadssegment, vilket tillsammans med ökade satsningar på marknadsföring kommer att bidra till en fortsatt god tillväxt. Utöver goda tillväxtmöjligheter när det gäller våra simulatorer ser vi en tydlig möjlighet att licensiera ut vår mjukvara till industriella aktörer där det finns ett tydligt behov av simulering. Vår målsättning är att försäljningen av simulatorer skall växa minst i takt med den bedömda marknadstillväxten på 15-20 % samtidigt som vi därutöver etablerar oss som en licenspartner till industriella aktörer. Sammantaget skall detta resultera i ett snabbväxande bolag med tilltagande lönsamhet. Genom det förestående Erbjudandet tillförs Surgical Science resurser som gör det möjligt att fullt ut tillvarata de tillväxtmöjligheter vi ser i vår verksamhet.

Prospekt och anmälningssedlar

Prospekt med fullständiga villkor och instruktioner samt anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.surgicalscience.com) samt på Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se). Tryckt prospekt kan kostnadsfritt beställas via e-post; emission@penser.se.

Investerarträffar

Bolagsdag hos Erik Penser Bank i Stockholm

23 maj 2017 kl. 17:00 – 18:00

Lunchpresentation hos Erik Penser Bank i Stockholm

30 maj 2017 kl. 12:00 – 14:00

Investerarträff med Surgical Science i Göteborg

8 juni 2017 kl. 16:00 – 18:00

Anmälan till presentationer hos Erik Penser Bank görs till seminarium@penser.se

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge är legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:

Gisli Hennermark

VD

Tel: 0704 20 83 00

Denna information är sådan information som Surgical Science Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 19 maj 2017.

Skip to navigation