Skip to content

Surgical Science förvärvar bolag med verksamhet inom robotkirurgi

Surgical Science har tecknat villkorat avtal om att förvärva samtliga aktier i SenseGraphics för 300 MSEK på kassa- och skuldfri basis. Köpeskillingen består av dels en kontant del, dels en aktiedel bestående av vederlagsaktier i Surgical Science. Bolaget avser genomföra en riktad nyemission för att finansiera den kontanta delen av förvärvet. SenseGraphics arbetar med mjukvara för medicinsk simulering huvudsakligen inom området robotkirurgi. Förvärvet ökar Surgical Sciences omsättning med drygt 50 MSEK per år med mycket god lönsamhet och ger tydliga marknadssynergier inom affärsområde Industry/OEM.

Lönsamt tillväxtbolag 

SenseGraphics, med huvudkontor i Kista utanför Stockholm, är ett mjukvarubolag som arbetar med medicinsk VR-simulering mot medicinteknikbolag, huvudsakligen inom robotkirurgi men också inom ögonkirurgi och till mindre delar inom ultraljud och dental. Verksamheten, med 19 personerhar funnits sedan 2004 och har de senaste åren vuxit kraftigt som en följd av kundkontrakt och licensintäkter främst inom robotkirurgi. Intuitive Surgical, den världsledande leverantören av kirurgirobotarär bolagets dominerande kund. De omsatte 2018 3,7 mrd USD och levererade ca 1.000 kirurgirobotar globalt. 

SenseGraphics har brutet räkenskapsår per 30 juni, enligt ej reviderad pro forma för helåret 2018 uppgick bolagets försäljning till ca 53 MSEK med ett rörelseresultat om ca 40 MSEK. För räkenskapsåret 2017/18 uppgick omsättningen till 33 MSEK (rensat för vidarefakturering jämfört med reviderad årsredovisning) med ett rörelseresultat på 21 MSEK. Den kraftiga ökningen i omsättning och resultat är huvudsakligen hänförligt till licensintäkter inom robotkirurgiområdet. Motsvarande siffror för räkenskapsåret 2016/17 var 23 MSEK och 11 MSEK. Bolaget har inga räntebärande skulder. Ägarbolaget har tagit koncernbidrag ungefärligen motsvarande den årliga vinsten, eget kapital uppgick per 30 juni 2018 till 1,6 MSEK.   

Kompletterande teknologier och ledarskap inom simulering för robotkirurgi 

SenseGraphics kompletterar och förstärker Surgical Sciences verksamhet inom bolagets affärsområde Industry/OEM, med försäljning av främst mjukvara till medicinteknikbolag. SenseGraphics har en mycket stark bakgrund inom haptik (kraftåterkoppling) och har under lång tid utvecklat en flexibel och kraftfull mjukvaruplattform för visuell simulering med haptik. Denna plattform medför effektiv och snabb utveckling av specialanpassade lösningar till Industry/OEM kunder. SenseGraphics plattform kompletterar Surgical Sciences djupa teknikkompetens inom produktutveckling av avancerad simulering för färdighets- och procedurträning. Tillsammans får verksamheten en bredare teknikplattform som kan användas både för Surgical Sciences produkter inom affärsområde Educational Products och inom projekt mot Industry/OEMKoncernen kommer, efter förvärvet, att ha 24 mjukvaruutvecklare och det totala antalet anställda kommer uppgå till 56 personer. Att öka antalet mjukvaruutvecklare är ytterligare en rational för affären, då denna typ av kompetens är mycket specifik. 

Surgical Science får i och med förvärvet en ledande ställning inom medicinsk simulering mot robotkirurgi” säger Surgical Sciences VD Gisli Hennermark. SenseGraphics arbetar med den världsledande aktören inom området. Tillsammans med Surgical Sciences kirurgiska procedurer kan erbjudandet breddas ytterligare, både mot befintliga och potentiella kunder inom området. Vi får också en storlek som ger oss utväxling på den struktur vi byggt de senaste åren och en fin lönsamhet. 

”Jag är mycket stolt över det vi åstadkommit i SenseGraphics och glad att vi nu kan fortsätta vår tillväxtresa tillsammans med Surgical Sciencesäger SenseGraphics VD Tommy Forsell. ”Som två svenska bolag inom samma nisch känner vi varandra väl. För mig och Daniel är det ett stort steg att sälja det bolag som vi byggt upp under 15 år och vi känner oss mycket motiverade att fortsätta att arbeta för den gemensamma koncernens framtida utveckling.” 

Struktur 

Säljare av SenseGraphics är de två ägarna och medgrundarna Tommy Forsell och Daniel Evestedt, genom sitt holdingbolag Landsnora Software AB. Tommy Forsell kommer att föreslås som ny styrelseledamot i Surgical Science Sweden AB och kommer utöver detta uppdrag att teckna ett konsultavtal med bolaget för utförande av vissa operationella tjänster. Daniel Evestedt kommer att fortsätta som anställd inom Surgical Science-koncernen och kommer att arbeta med utvecklingen av bolagets mjukvaruprojekt. Förutom SenseGraphics förvärvas också systerbolaget Medicinsim AB, där rättigheterna till SenseGraphics teknologiplattform ligger. Köpeskillingen baseras på ett värde på bolagen om 300 MSEK på kassa- och skuldfri basis och utgörs av 40% i vederlagsaktier och 60% i kontanter. Surgical Science har för avsikt att genomföra en kontant nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt riktad till institutionella investerare för att finansiera den kontanta delen av köpeskillingen. Säljarna har åtagit sig att inte avyttra vederlagsaktierna under en period om 36 månader, dock med möjlighet att avyttra 50% av vederlagsaktierna efter 12 månader och ytterligare 25% av vederlagsaktierna efter 24 månader.   

Förvärvet är villkorat av styrelsebeslut om riktad kontant nyemission och riktad emission av vederlagsaktier med efterföljande godkännande på extra bolagsstämma i Surgical Science. Ytterligare information kring emissionerna och den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras separat inom kort. Om emissionerna godkänns väntas Landsnora Software AB bli tredje största ägare i Surgical Science. Tillträde av aktierna i SenseGraphics och Medicinsim beräknas ske i slutet av juli när samtliga tillträdesvillkor uppfyllts. Bolagen kommer konsolideras i Surgical Science från den 1 juli 2019. 

Koncernen, så som den ser ut efter förvärvet, hade för helåret 2018 (pro forma, ej reviderat) en omsättning om knappt 120 MSEK med ett rörelseresultat på ca 36 MSEK. SenseGraphics har som privatägt bolag drivits mycket kostnadseffektivt. Vissa investeringar kan behöva göras framöver för att anpassa strukturen till Surgical Sciences. Sedan Surgical Science noterades för två år sedan har bolaget investerat i att bygga upp en organisation och struktur som kan hantera en större verksamhet. 

  

Surgical Science har i denna transaktion arbetat med Danske Bank som finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge som legal rådgivare. 

För ytterligare information, kontakta: 

Gisli Hennermark, VD 

Tel: 070 420 83 00 

gisli.hennermark@surgicalscience.com  

Anna Ahlberg, CFO 

Tel: 070 855 38 35 

anna.ahlberg@surgicalscience.com 

Denna information är sådan information som Surgical Science Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 juni 2019 kl. 17.31. 

Om Surgical Science Sweden AB 

En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador skall kunna minskas. Här har medicinsk utbildning och träning en nyckelposition, då en stor del av träningen idag kan utföras utanför operationssalen. Surgical Science är världsledande inom tillverkning av virtual reality simulatorer för evidensbaserad titthålskirurgisk och endoskopisk träning. Simulatorerna tillåter kirurger och andra medicinska specialister att öva och förbättra sina psykomotoriska färdigheter och instrumenthantering innan tillträde till operationssalen. Parallellt med de egna produkterna arbetar Surgical Science med simuleringslösningar för medicinteknikbolag som utvecklar kirurgiska instrument för klinisk användning, till exempel robotkirurgi.  

Surgical Sciences huvudkontor ligger i Göteborg och med säljkontor i USA, Dubai, Frankrike och Kina samt ett globalt nätverk av distributörer säkerställs en närvaro på de flesta marknader globalt. Surgical Sciences aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser (tel: 08-463 83 00, epost: certifiedadviser@penser.se) 

Skip to navigation