Skip to content

SURGICAL SCIENCE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017

Fjärde kvartalet 2017 (okt-dec)

Nettoomsättningen uppgick till 24,7 MSEK (26,2), motsvarande en minskning med 6%.

Rörelseresultatet uppgick till 2,6 MSEK (7,2).

Nettoresultatet uppgick till 4,2 MSEK (10,8), vilket gav ett resultat per aktie om 0,87 SEK (3,75*).

Totala kostnader uppgick till 22,3 MSEK (20,4) vilket är en ökning med 9% jämfört med motsvarande period 2016.

Likvida medel uppgick per 31 december 2017 till 38,5 MSEK (3,8).

Integrationsfasen i samarbetet med meerecompany för simulering inom robotkirurgi har levererats och första licensintäkten erhållits.

Industry/OEM-samarbetet med Cambridge Medical Robotics fortlöper enligt plan.

Helåret 2017 (jan-dec)

Nettoomsättningen uppgick till 58,0 MSEK (51,8), motsvarande en ökning med 12%.

Rörelseresultatet uppgick till -3,7 MSEK (-0,3).

Nettoresultatet uppgick till -2,3 MSEK (3,3), vilket gav ett resultat per aktie om -0,58 SEK (1,14*).

Totala kostnader ökade med 13% till 65,8 MSEK (58,4). Övriga externa kostnader ökade med 1,8 MSEK (6%), personalkostnader med 3,8 MSEK (18%) och avskrivningar med 1,8 MSEK (20%).

Surgical Sciences aktie noterades på Nasdaq First North den 19 juni.

Två samarbeten inom bolagets nya affärsområde Industry/OEM, med Cambridge Medical Robotics samt meerecompany för simulering inom robotkirurgi, initierades under året.

Förvärv av Simball Systems AB genomfördes i juli.

LapSim® essence, en nerskalad laparoskopisimulator för försäljning via prenumerationstjänst började levereras för uthyrning i slutet av året.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

I januari 2018 rapporterades att ett exklusivt samarbetsavtal för distribution av Surgical Sciences produkter i Kina tecknats med distributören Master Meditech. Avtalet innebär att Master Meditech blir exklusiv distributör i större delen av Kina och investerar i ökad aktivitet gällande marknadsföring, närvaro på konferenser och i samarbeten med organisationer som verkar för standards och certifiering av kinesiska kirurger. Kina har de senaste åren varit Surgical Sciences enskilt största marknad, där en pågående snabb omställning från öppenkirurgi till laparoskopi i landet ställer stora krav på patientsäker utbildning.

* före nyemission

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller via www.surgicalscience.com.

För ytterligare information, kontakta:

Gisli Hennermark, VD

Tel: 070 420 83 00

gisli.hennermark@surgicalscience.com

Anna Ahlberg, CFO

Tel: 070 855 38 35

anna.ahlberg@surgicalscience.com

Denna information är sådan information som Surgical Science Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 februari 2018 kl 8.30.

Om Surgical Science Sweden AB

En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador skall kunna minskas. Här har medicinsk utbildning och träning en nyckelposition, då en stor del av träning idag kan utföras utanför operationssalen. Surgical Science Sweden AB är ett världsledande företag som tillverkar virtual reality simulatorer för evidensbaserad titthålskirurgisk och endoskopisk träning. Dessa VR simulatorer tillåter kirurger och medicinare att öva och förbättra sina psykomotoriska färdigheter och instrumenthantering innan tillträde till operationssalen. Surgical Science huvudkontor ligger i Göteborg och bolaget har sina rötter i Göteborgs Universitetssjukhus och Sahlgrenska Akademin, där bolaget bildades år 1999. Med säljkontor i USA, Dubai och Kina samt ett globalt nätverk av distributörer, säkerställer vi en närvaro på de flesta marknader globalt. Genom fortsatt forskning och nära samarbete med de främsta medicinska institutionerna, kommer Surgical Science att fortsätta leverera verktyg till sjukvården för att förbättra kirurgernas och medicinarnas prestationer på ett kostnadseffektivt och standardiserat sätt. Surgical Sciences aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser. 

Skip to navigation