Skip to content

Kommuniké från extra bolagsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ)

På extra bolagsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) idag beslutades bl.a. följande:

  • Styrelsens beslut om kontantemission godkändes. Kontantemissionen innebär en nyemission av 1 162 790 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 290 697,5 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma institutionella investerare. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera aktieägarbasen bland institutionella investerare och samtidigt genomföra kapitalanskaffningen på ett tids- och kostnadseffektivt sätt för att finansiera den kontanta delen av köpeskillingen i enlighet med av bolaget ingående aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av SenseGraphics AB och Medicinsim AB. För varje tecknad aktie ska erläggas 172 kronor. Teckning ska ske på teckningslista senast den 1 juli 2019. Betalning av tecknade aktier ska ske senast den 3 juli 2019.
  • Styrelsens beslut om apportemission godkändes. Apportemissionen innebär en nyemission av 697 674 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 174 418,5 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Landsnora Software AB. För varje tecknad aktie ska erläggas 172 kronor. Betalning ska ske genom tillskjutande av apportegendom enligt styrelsens redogörelse. Teckning ska ske på teckningslista senast den 16 juli 2019.
  • Styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter i enlighet med förslag från bolagets två största ägare.
  • Nyval av styrelseledamoten Tommy Forsell, i enlighet med förslag från bolagets två största ägare.

Göteborg den 17 juli 2019

Surgical Science Sweden AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Gisli Hennermark, VD

Tel: 070 420 83 00

gisli.hennermark@surgicalscience.com

Anna Ahlberg, CFO

Tel: 070 855 38 35

anna.ahlberg@surgicalscience.com

Om Surgical Science Sweden AB

En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador skall kunna minskas. Här har medicinsk utbildning och träning en nyckelposition, då en stor del av träningen idag kan utföras utanför operationssalen. Surgical Science är världsledande inom tillverkning av virtual reality simulatorer för evidensbaserad titthålski­rurgisk och endoskopisk träning. Simulatorerna tillåter kirurger och andra medicinska specialister att öva och förbättra sina psykomotoriska färdigheter och instrumenthantering innan tillträde till operationssalen. Parallellt med de egna produkterna arbetar Surgical Science med simuleringslösningar för medicinteknikbolag som utvecklar kirurgiska instru­ment för klinisk användning, till exempel robotkirurgi.

Surgical Sciences huvudkontor ligger i Göteborg och med säljkontor i USA, Dubai, Frankrike och Kina samt ett globalt nätverk av distributörer säkerställs en närvaro på de flesta marknader globalt. Surgical Sciences aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser (tel: 08-463 83 00, epost: certifiedadviser@penser.se).

Skip to navigation