Skip to content

Kallelse till extra bolagsstämma i Surgical Science Sweden AB

Aktieägarna i Surgical Science Sweden AB, org.nr 556544-8783 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 juli 2019 klockan 13.00 i Bolagets lokaler i Göteborg, adress Drakegatan 7A, 412 50 Göteborg.

Anmälan 

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 11 juli 2019dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 11 juli 2019. Anmälan ska ske till Catrin Olsson, antingen skriftligen under adress Surgical Science Sweden AB, Drakegatan 7A, 412 50 Göteborg, per telefon 072-395 95 83eller e-post catrin.olsson@surgicalscience.com. 

Vid anmälan skall aktieägare uppge fullständigt namn och person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall namn och personuppgifter avseende ombud. För aktieägare som företräds av ombud skall en av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär kan erhållas på Bolagets hemsida www.surgicalscience.com. Den som företräder juridisk person skall förete bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten som då får vara högst fem år. Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakt i original och behörighetshandlingar i övrigt bör vara Bolaget tillhanda under ovanstående adress senast torsdagen den 11 juli 2019. 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken torsdagen den 11 juli 2019 bör aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer omregistrering. 

Dagordning  

 1. Stämmans öppnande 

 1. Val av ordförande vid stämman 

 1. Upprättande och godkännande av röstlängd 

 1. Godkännande av dagordningen 

 1. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet 

 1. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

 1. Godkännande av styrelsens beslut om kontantemission 

 1. Godkännande av styrelsens beslut om apportemission 

 1. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 

 1. Val av ny styrelseledamot 

 1. Stämmans avslutande 


Ärende 7 – Godkännande av styrelsens beslut om kontantemission 

Styrelsen har beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om en nyemission av 1 162 790 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 290 697,5 kronor. För beslutet gäller i övrigt följande villkor. 

 1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma institutionella investerare. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera aktieägarbasen bland institutionella investerare och samtidigt genomföra kapitalanskaffningen på ett tids- och kostnadseffektivt sätt för att finansiera den kontanta delen av köpeskillingen i enlighet med av bolaget ingående aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av SenseGraphics AB och Medicinsim AB. 

 1. För varje tecknad aktie ska erläggas 172 kronor.  

 1. Teckning ska ske på teckningslista senast den 1 juli 2019. Betalning av tecknade aktier ska ske senast den 3 juli 2019. 

 1. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. 

 1. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktien införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 

 1. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket. 


Ärende 8 – Godkännande av styrelsens beslut om apportemission 

Styrelsen har beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om en nyemission av 697 674 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 174 418,5 kronor. För beslutet gäller i övrigt följande villkor. 

 1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Landsnora Software AB. 

 1. För varje tecknad aktie ska erläggas 172 kronor. Betalning ska ske genom tillskjutande av apportegendom enligt styrelsens redogörelse. 

 1. Teckning ska ske på teckningslista senast den 16 juli 2019. 

 1. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. 

 1. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktien införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 

 1. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket. 


Ärende 9 – Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 

Bolagets två största ägare (med en ägarandel om drygt 61%) föreslår att styrelsen utökas från att bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter till att bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.  


Ärende 10 – Val av ny styrelseledamot 

Bolagets två största ägare (med en ägarandel om drygt 61%) föreslår att Tommy Forsell väljs till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

Närmare uppgift om föreslagen ledamot finns på Bolagets webbplats www.surgicalscience.com.  

Styrelsens fullständiga beslut avseende ärende 7 och 8 jämte handlingar enligt 13 kap 6-8 §§ aktiebolagslagen kommer från och med den 3 juli 2019 att hållas tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets hemsida www.surgicalscience.com. Handlingarna översänds till de aktieägare som begär att få del av dessa samt uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman. Därutöver finns fullmaktsformulär tillgängligt på Bolagets hemsida. 

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 4.863.888, samtliga av samma aktieslag, och Bolaget innehar inga egna aktier. 

Aktieägare har rätt att på bolagsstämman ställa frågor om Bolaget, Bolagets finansiella situation och de ärenden och förslag som skall tas upp vid stämman. 

Göteborg i juli 2019 

Surgical Science Sweden AB 

Styrelsen 

För ytterligare information, kontakta: 

Gisli Hennermark, VD 

Tel: 070 420 83 00 

gisli.hennermark@surgicalscience.com  

Anna Ahlberg, CFO 

Tel: 070 855 38 35 

anna.ahlberg@surgicalscience.com 

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 1 juli 2019 kl 08.01. 

Om Surgical Science Sweden AB 

En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador skall kunna minskas. Här har medicinsk utbildning och träning en nyckelposition, då en stor del av träningen idag kan utföras utanför operationssalen. Surgical Science är världsledande inom tillverkning av virtual reality simulatorer för evidensbaserad titthålskirurgisk och endoskopisk träning. Simulatorerna tillåter kirurger och andra medicinska specialister att öva och förbättra sina psykomotoriska färdigheter och instrumenthantering innan tillträde till operationssalen. Parallellt med de egna produkterna arbetar Surgical Science med simuleringslösningar för medicinteknikbolag som utvecklar kirurgiska instrument för klinisk användning, till exempel robotkirurgi.  

Surgical Sciences huvudkontor ligger i Göteborg och med säljkontor i USA, Dubai, Frankrike och Kina samt ett globalt nätverk av distributörer säkerställs en närvaro på de flesta marknader globalt. Surgical Sciences aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser (tel: 08-463 83 00, epost: certifiedadviser@penser.se).  

Skip to navigation