Skip to content

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB (PUBL)

Aktieägarna i Surgical Science Sweden AB (publ), org.nr 556544-8783 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 22 maj 2018 klockan 17.00 i Bolagets lokaler i Göteborg, adress Drakegatan 7A, 412 50 Göteborg.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 16 maj 2018, dels anmäla sig deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 16 maj 2018. Anmälan skall ske till Felicia Wermäng, antingen skriftligen under adress Surgical Science Sweden AB (publ), Drakegatan 7A, 412 50 Göteborg, per telefon 076-232 50 65, eller e-post felicia.wermang@surgicalscience.com.

Vid anmälan skall aktieägare uppge fullständigt namn och person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall namn och personuppgifter avseende ombud. För aktie­ägare som företräds av ombud skall en av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär kan erhållas på bolagets hemsida www.surgicalscience.comDen som företräder juridisk person skall förete bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten som då får vara högst 5 år. Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakt i original och behörighetshandlingar i övrigt bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast onsdagen den 16 maj 2018.

Aktieägare som låtit förvaltar­registrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktie­boken onsdagen den 16 maj 2018 bör aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer omregistrering.

Dagordning

1.   Stämmans öppnande.

2.   Val av ordförande vid stämman.

3.   Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.   Godkännande av dagordningen.

5.   Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

6.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.   Anförande av verkställande direktören.

8.   Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncern­redovisning och koncern­revisions­berättelse.

9.   Beslut om

      a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning jämte koncern­resultat- och koncernbalansräkning,

      b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen,

      c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

11. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.                    

12. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor.

13. Information från ordföranden om vilka uppdrag föreslagna styrelseledamöter har i andra företag.

14. Val av styrelse och styrelsesuppleant samt av revisorer och revisorssuppleanter.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.

16. Övriga frågor. 

17. Stämmans avslutande.

Behandling av ansamlad förlust (punkt 9 b)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017. Den ansamlade förlusten, -4 970 422 SEK föreslås täckas genom upplösning av överkursfond med 4 970 422 SEK.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 10)

Bolagets två största ägare (med en ägarandel om knappt 65%) föreslår att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara fyra personer, utan suppleanter.

Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 11)

Bolagets två största ägare (med en ägarandel om knappt 65%) föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor (punkt 12)

Bolagets två största ägare (med en ägarandel om knappt 65%) föreslår att styrelsearvode skall utgå med totalt 307.500 kronor (369.000), varav 123.000 kronor (123.000) till styrelseordföranden och 61.500 kronor (61.500) vardera till övriga ledamöter.

Arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och styrelsesuppleant samt av revisorer och revisorssuppleanter (punkt 14)

Bolagets två största ägare (med en ägarandel om knappt 65%) föreslår att styrelsen skall bestå av följande ordinarie ledamöter: Roland Bengtsson (omval), Jan Bengtsson (omval), Nils Sellbom (omval) och Thomas Eklund (omval). Det föreslås vidare omval av Roland Bengtsson till styrelsens ordförande. Styrelseledamoten Ingemar Ihse har avböjt omval.

Det föreslås omval av Bolagets revisor Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Stefan Kylebäck som huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission.  

Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier motsvarande totalt högst 10 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget.

Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget, för att möjliggöra betalning av köpeskilling vid förvärv av företag eller rörelse, snabbt kan komma att behöva tillgång till kapital alternativt behöva erlägga betalning med bolagets aktier, s.k. apportemission.

För beslut enligt styrelsens förslag erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, samt fullständiga förslag enligt punkten 15 finns tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets hemsida www.surgicalscience.com senast tre veckor före stämman. Handlingarna översänds till de aktieägare som begär att få del av dessa samt uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman. Därutöver finns fullmaktsformulär tillgängligt på Bolagets hemsida.

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 4.863.888, samtliga av samma aktieslag, och Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägare har rätt att på årsstämman ställa frågor om Bolaget, Bolagets finansiella situation och de ärenden och förslag som skall tas upp vid stämman.

Göteborg i april 2018

Surgical Science Sweden AB (publ)

Styrelsen


För ytterligare information, kontakta:

Gisli Hennermark, VD

Tel: 070 420 83 00

gisli.hennermark@surgicalscience.com

Anna Ahlberg, CFO

Tel: 070 855 38 35

anna.ahlberg@surgicalscience.com

Denna information är sådan information som Surgical Science Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20 april 2018, kl 8.30.

Skip to navigation