Skip to content

Kallelse till årsstämma i SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB (publ)

Aktieägarna i Surgical Science Sweden AB (publ), org.nr 556544-8783 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 maj 2019 klockan 17.00 i Bolagets lokaler i Göteborg, adress Drakegatan 7A, 412 50 Göteborg.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 3 maj 2019, dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast fredagen den 3 maj 2019. Anmälan skall ske till Catrin Olsson, antingen skriftligen under adress Surgical Science Sweden AB (publ), Drakegatan 7A, 412 50 Göteborg, per telefon 072-395 95 83, eller e-post catrin.olsson@surgicalscience.com.

Vid anmälan skall aktieägare uppge fullständigt namn och person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall namn och personuppgifter avseende ombud. För aktie­ägare som företräds av ombud skall en av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär kan erhållas på Bolagets hemsida www.surgicalscience.com. Den som företräder juridisk person skall förete bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten som då får vara högst fem år. Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakt i original och behörighetshandlingar i övrigt bör vara Bolaget tillhanda under ovanstående adress senast fredagen den 3 maj 2019.

Aktieägare som låtit förvaltar­registrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktie­boken fredagen den 3 maj 2019 bör aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer omregistrering.

Dagordning

1.    Stämmans öppnande.

2.    Val av ordförande vid stämman.

3.    Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.    Godkännande av dagordningen.

5.    Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.    Anförande av verkställande direktören.

8.    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncern­redovisning och koncern­revisions­berättelse.

9.    Beslut om

       a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning jämte koncern­resultat- och koncernbalansräkning,

       b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,

       c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10.  Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

11.  Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.                    

12.  Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor.

13.  Information från ordföranden om vilka uppdrag föreslagna styrelseledamöter har i andra företag.

14.  Val av styrelse och styrelsesuppleant samt av revisorer och revisorssuppleanter.

15.  Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.

16.  Övriga frågor. 

17.  Stämmans avslutande.

Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9 b)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018. Till förfogande stående medel, 42 184 450 SEK föreslås balanseras i ny räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 10)

Bolagets två största ägare (med en ägarandel om drygt 61%) föreslår att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara fyra personer, utan suppleanter.

Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 11)

Bolagets två största ägare (med en ägarandel om drygt 61%) föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor (punkt 12)

Bolagets två största ägare (med en ägarandel om drygt 61%) föreslår att styrelsearvode skall utgå med totalt 307.500 kronor (307.500), varav 123.000 kronor (123.000) till styrelseordföranden och 61.500 kronor (61.500) vardera till övriga ledamöter.

Arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och styrelsesuppleant samt av revisorer och revisorssuppleanter (punkt 14)

Bolagets två största ägare (med en ägarandel om drygt 61%) föreslår att styrelsen skall bestå av följande ordinarie ledamöter: Roland Bengtsson (omval), Jan Bengtsson (omval), Nils Sellbom (omval) och Thomas Eklund (omval). Det föreslås vidare omval av Roland Bengtsson till styrelsens ordförande

Närmare uppgift om föreslagna ledamöter finns på Bolagets webbplats www.surgicalscience.com.

Det föreslås nyval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB (med auktoriserade revisorn Jan Malm som huvudansvarig revisor) för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier (punkt 15)
 

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission.  

Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier motsvarande totalt högst 15 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget.

Skälet för rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Bolaget att, på ett snabbt och effektivt sätt förvärva och/eller möjliggöra förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter.

För beslut enligt styrelsens förslag erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, samt fullständiga förslag enligt punkten 15 finns tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets hemsida www.surgicalscience.com senast tre veckor före stämman. Handlingarna översänds till de aktieägare som begär att få del av dessa samt uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman. Därutöver finns fullmaktsformulär tillgängligt på Bolagets hemsida.

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 4.863.888, samtliga av samma aktieslag, och Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägare har rätt att på årsstämman ställa frågor om Bolaget, Bolagets finansiella situation och de ärenden och förslag som skall tas upp vid stämman.

Göteborg i april 2019

Surgical Science Sweden AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Gisli Hennermark, VD

Tel: 070 420 83 00

gisli.hennermark@surgicalscience.com

Anna Ahlberg, CFO

Tel: 070 855 38 35

anna.ahlberg@surgicalscience.com

Denna information är sådan information som Surgical Science Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 8 april 2019 kl 8.30.

Om Surgical Science Sweden AB

En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador skall kunna minskas. Här har medicinsk utbildning och träning en nyckelposition, då en stor del av träningen idag kan utföras utanför operationssalen. Surgical Science är världsledande inom tillverkning av virtual reality simulatorer för evidensbaserad titthålski­rurgisk och endoskopisk träning. Simulatorerna tillåter kirurger och andra medicinska specialister att öva och förbättra sina psykomotoriska färdigheter och instrumenthantering innan tillträde till operationssalen. Parallellt med de egna produkterna arbetar Surgical Science med simuleringslösningar för medicinteknikbolag som utvecklar kirurgiska instru­ment för klinisk användning, till exempel robotkirurgi.

Surgical Sciences huvudkontor ligger i Göteborg och med säljkontor i USA, Frankrike, Dubai och Kina samt ett globalt nätverk av distributörer säkerställs en närvaro på de flesta marknader globalt. Surgical Sciences aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser (tel: 08-463 83 00, epost: certifiedadviser@penser.se).

Skip to navigation