Skip to content

ERBJUDANDET I SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB (PUBL) KRAFTIGT ÖVERTECKNAT

Surgical Science Sweden AB (publ) ("Surgical Science" eller "Bolaget") har slutfört erbjudandet om totalt 2 000 000 nyemitterade aktier riktat till allmänheten och institutionella investerare ("Erbjudandet"). Totalt uppgick intresset i Erbjudandet till 123 Mkr, varav 49 Mkr avser teckningsåtaganden. Emissionen tecknades till omkring 176 procent och tillför bolaget 70 Mkr före konvertering av utestående aktieägarlån och emissionskostnader. Preliminär första dag för handel på Nasdaq First North är den 19 juni 2017.

Surgical Science offentliggjorde den 19 maj 2017 att Bolaget beslutat att genomföra Erbjudandet samt ansöka om listning av Bolagets aktie på Nasdaq First North. Intresset att delta i Erbjudandet har varit mycket stort och Erbjudandet tecknades till ca 176 procent. Genom Erbjudandet tillförs Bolaget omkring 1 700 nya aktieägare.

Teckningsperioden för Erbjudandet löpte ut fredagen den 9 juni 2017. Genom Erbjudandet ökar antalet aktier från 2 863 888 till 4 863 888, vilket motsvarar en utspädning om cirka 41 procent. Aktiekapitalet kommer genom Erbjudandet att öka från 715 972 till 1 215 972 kronor. Teckningskursen i Erbjudandet uppgick till 35 kronor per aktie.

I Erbjudandet tecknade tre av Bolagets befintliga aktieägare genom teckningsåtaganden 552 742 aktier motsvarande 19,3 Mkr och 27,6 procent av Erbjudandet, betalning för dessa aktier sker genom konvertering av utestående fodringar mot Bolaget.

Swedbank Robur Fonder AB och Healthinvest Partners AB hade innan teckningsperiodens början åtagit sig att teckna 425 000 aktier vardera, motsvarande totalt 29,8 Mkr eller ca 42,5 procent av Erbjudandet och har blivit tilldelade tecknad volym.  

”Vi är mycket glada över det stora intresset för Surgical Science och vi välkomnar alla nya aktieägare. Genom kapitalet från Erbjudandet får vi möjlighet att genomföra vår tillväxtplan med målsättningen att etablera Surgical Science som ett snabbväxande och lönsamt bolag inom medicinsk simulering. Genom Erbjudandet stärks vår ägarbild där vi dels tillförs två välrenommerade institutionella investerare och dels uppnår en bra spridning i aktien, säger Gisli Hennermark, VD för Surgical Science.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge är legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:

Gisli Hennermark, VD

Tel: 0704 20 83 00

gisli.hennermark@surgicalscience.com

Denna information är sådan information som Surgical Science Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 13 juni 2017.

Skip to navigation