Skip to content

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2019: STARKT KVARTAL MED OMSÄTTNINGSÖKNING 23%

Första kvartalet 2019 (jan-mar)

Nettoomsättningen uppgick till 13,8 MSEK (11,3), motsvarande en ökning med 23% jämfört med motsvarande period föregående år.

Rörelseresultatet uppgick till -5,1 MSEK (-4,8).

Nettoresultatet uppgick till -5,1 MSEK (-4,7), vilket gav ett resultat per aktie om -1,04 SEK (-0,97).

Övergång från kostnadsslagsindelad till funktionsindelad resultaträkning.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,1 MSEK (1,3). Likvida medel uppgick per 31 mars 2019 till 39,6 MSEK (37,1).

Händelser efter balansdagen

Inga väsentliga händelser efter periodens utgång finns att rapportera.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller via www.surgicalscience.com.

För ytterligare information, kontakta:

Gisli Hennermark, VD

Tel: 070 420 83 00

gisli.hennermark@surgicalscience.com

Anna Ahlberg, CFO

Tel: 070 855 38 35

anna.ahlberg@surgicalscience.com

Denna information är sådan information som Surgical Science Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 8 maj 2019 kl 8.30.

Om Surgical Science Sweden AB

En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador skall kunna minskas. Här har medicinsk utbildning och träning en nyckelposition, då en stor del av träningen idag kan utföras utanför operationssalen. Surgical Science är världsledande inom tillverkning av virtual reality simulatorer för evidensbaserad titthålski­rurgisk och endoskopisk träning. Simulatorerna tillåter kirurger och andra medicinska specialister att öva och förbättra sina psykomotoriska färdigheter och instrumenthantering innan tillträde till operationssalen. Parallellt med de egna produkterna arbetar Surgical Science med simuleringslösningar för medicinteknikbolag som utvecklar kirurgiska instru­ment för klinisk användning, till exempel robotkirurgi.

Surgical Sciences huvudkontor ligger i Göteborg och med säljkontor i USA, Dubai, Frankrike och Kina samt ett globalt nätverk av distributörer säkerställs en närvaro på de flesta marknader globalt. Surgical Sciences aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser (tel: 08-463 83 00, epost: certifiedadviser@penser.se).

Skip to navigation